Adatkezelési tájékoztató

I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Ez a tájékoztató az i-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. leendő és meglévő ügyfelei, illetve a https://icell.hu/ weboldal („Honlap”) látogatói által a szerződések létrejöttét megelőzően, a szerződések megkötésekor, illetve a szolgáltatások nyújtása során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy az érintettek a személyes adataik megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyenek az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az őket megillető jogosultságokkal (továbbiakban: „Tájékoztató”).

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az ügyfelek információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A személyes adatok kezelője:

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, ADATFELDOLGOZÓK

1. A szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggő adatkezelések

1.1. Gépjárműkövetési és flottamenedzsment szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja az ügyfelek gépjárműveinek követése, a gépjármű-flotta irányítása
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az ügyfél között létrejött szerződés teljesítése,
illetve az ügyfél abban megnyilvánuló jogos érdeke, hogy gépjárművei útvonalát megismerje, és gépjárműveit, járművezetőit irányítani tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont]
Kezelt adatok köre ügyfél neve, lakóhelye (székhelye), email cím, telefonszám, gépjármű vagy gépjármű-szerelvény forgalmi rendszáma, egyéb jellemzői, fedélzeti eszközök, egyéb berendezések azonosító adatai; gépjárművek útvonala, járművezetők neve, telefonszáma
Adatkezelés időtartama Adatkezelő az adatokat legfeljebb az adatok keletkezésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

1.2. Útdíjbevallás közreműködői szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja Az útdíjfizetési rendszerben használható elemi útszakaszok gépjárművel, valamint gépjármű-szerelvénnyel történő használatáért fizetendő útdíj bevallásához szükséges adatszolgáltatás teljesítése a NÚSZ felé
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az Ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, illetve az ügyfél abban megnyilvánuló jogos érdeke, hogy a jogszabályban előírt útdíjfizetési kötelezettségét megfelelően teljesíteni tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont]
Kezelt adatok köre ügyfél neve, lakóhelye (székhelye), email címe, telefonszáma, gépjármű vagy gépjármű-szerelvény forgalmi rendszáma, a díjkategória meghatározásához szükséges jellemzői, össztömege, tengelyterhelése, mérete, fedélzeti eszközök, egyéb berendezések azonosító adatai, az úthasználat helye és ideje
Adatkezelés időtartama Adatkezelő az adatokat legfeljebb az adatok keletkezésétől számított 2 évig őrzi meg. Ha ezen időtartamon belül a NÚSZ az Adatkezelő felé azt jelzi, hogy panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, úgy az Adatkezelő az érintett Ügyfél adatokat a panaszkezelési eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig köteles megőrizni.

 

1.3. Kapcsolattartási célú adatkezelés

Adatkezelés célja a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő kapcsolattartás a felek között
Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Ügyfél abban megnyilvánuló jogos érdeke, hogy a szerződések megkötése és teljesítése során és érdekében egymással kapcsolatot tartsanak fenn, illetve az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont]
Kezelt adatok köre kapcsolattartó személy neve, email címe, telefonszáma, levelezési címe
Adatkezelés időtartama a szerződés megszűnéséig, illetve az érintett munkaviszonya megszűnéséig vagy hozzájárulásának visszavonásáig

 

1.4. Számlázási célú adatkezelés

Adatkezelés célja a szerződésből eredő szolgáltatási díjak kiszámlázása
Adatkezelés jogalapja Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
Kezelt adatok köre az ügyfél neve, székhelye, adószáma, számlázási címe
Adatkezelés időtartama a szerződésből eredő szolgáltatási díjak megfizetésére irányuló követelések elévüléséig (5 év)

 

1.5. Követelések behajtásával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja a szerződésből eredő szolgáltatási díjak megfizetésére irányuló követelések behajtása
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő abban megnyilvánuló jogos érdeke, hogy a szerződésből eredő szolgáltatási díjak megfizetésére irányuló igényét érvényesíteni tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Kezelt adatok köre az ügyfél neve, lakóhelye (székhelye), adószáma, bankszámlaszáma
Adatkezelés időtartama a szerződésből eredő szolgáltatási díjak megfizetésére irányuló követelések elévüléséig (5 év)

 

1.6. Bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése
Adatkezelés jogalapja Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
Kezelt adatok köre könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok, szerződések
Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő termékeinek, szolgáltatásainak értékesítésével összefüggésben keletkezett, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, így az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat 8 évig köteles megőrizni [Sztv. 169. § (2) bekezdés]

 

1.7. Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja A meglévő üzleti kapcsolat bővítése vagy új üzleti kapcsolat kiépítése céljából hírlevelek, tájékoztatók, kérdőívek, egyéb marketing anyagok kiküldése az ügyfelek részére az Adatkezelővel és/vagy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos hírekről, eseményekről, akciókról, promóciókról.
Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre az ügyfél kapcsolattartójának neve, email címe, telefonszáma
Adatkezelés időtartama szerződésből eredő szolgáltatási díjak megfizetésére irányuló követelések elévüléséig (5 év), az érintett munkaviszonya megszűnéséig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

1.8. Adattovábbítás üzleti partner részére az üzleti együttműködés elősegítése céljából

Adatkezelés célja A Társaság az ügyfél kapcsolattartási adatait a MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., telefonszám: +36-1-886-5000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu) mint üzleti partner részére továbbíthatja a MOL Nyrt. által az ügyfél részére reklámüzenetek (promóciós ajánlatok, kuponok, rendezvényekre való meghívók küldése postai úton, e-mailben vagy SMS-ben) küldése és reklámcélú telefonhívások kezdeményezése céljából.
Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre az ügyfél kapcsolattartójának neve, email címe, telefonszáma
Adatkezelés időtartama A Társaság és az üzleti partner közötti szerződés fennállása alatt vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (amelyik a korábbi).
Adatkezelés partner A Társaság adatkezelő partnere, a MOL önálló adatkezelőként jár el, a saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak szerint.

 

2. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelések

2.1. Személyes megkereséssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja az ügyfél részéről bejelentett hiba, panasz, egyéb megkeresés kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az ügyfél abban megnyilvánuló jogos érdeke, hogy az Adatkezelő a szolgáltatásokat szerződésszerűen teljesíthesse, a szolgáltatás esetleges hibáit, ügyfél panaszokat megfelelően orvosolni tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Kezelt adatok köre a bejelentő neve, email címe, telefonszáma, a bejelentés tartalma, a bejelentő által rendelkezésre bocsátott egyéb adat, panasz egyedi azonosítószáma; panasz előterjesztésének helye és ideje; a bejelentő által rendelkezésre bocsátott egyéb iratok, a panaszra adott válasz.
Adatkezelés időtartama a szerződésből eredő igények elévüléséig (5 év)

 

2.2. Telefonos megkereséssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja az ügyfél részéről bejelentett hiba, panasz, egyéb megkeresés kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az ügyfél abban megnyilvánuló jogos érdeke, hogy az Adatkezelő a szolgáltatásokat szerződésszerűen teljesíthesse, a szolgáltatás esetleges hibáit, ügyfél panaszokat megfelelően orvosolni tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Kezelt adatok köre hangrögzítés esetén a bejelentő hangja, az általa telefonon előadottak; valamint a panasz kivizsgálása tekintetében a bejelentő neve, email címe, telefonszáma, a bejelentés tartalma, a bejelentő által rendelkezésre bocsátott egyéb adat, panasz egyedi azonosítószáma; panasz előterjesztésének helye és ideje; a bejelentő által rendelkezésre bocsátott egyéb iratok, a panaszra adott válasz.
Adatkezelés időtartama a szerződésből eredő szolgáltatási díjak megfizetésére irányuló követelések elévüléséig (5 év)

 

2.3. Írásbeli megkereséssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja az ügyfél részéről benyújtott panasz, egyéb megkeresés kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az ügyfél abban megnyilvánuló jogos érdeke, hogy az Adatkezelő a szolgáltatásokat szerződésszerűen teljesíthesse, a szolgáltatás esetleges hibáit, ügyfél panaszokat megfelelően orvosolni tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Kezelt adatok köre az ügyfél neve, email címe, telefonszáma, a benyújtott panasz tartalma, az ügyfél által rendelkezésre bocsátott egyéb adat, panasz egyedi azonosítószáma; panasz előterjesztésének helye és ideje; a bejelentő által rendelkezésre bocsátott egyéb iratok, a panaszra adott írásbeli válasz.
Adatkezelés időtartama a szerződésből eredő igények elévüléséig (5 év)

 

3. A Honlapon gyűjtött adatokkal kapcsolatos adatkezelések

3.1. A Honlapon feltett kérdéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja a Honlap látogatója által a Honlapon feltett kérdés megválaszolása
Adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre kérdező neve, telefonszáma, email címe, a kérdésre adott válasz
Adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 15 napig

 

3.2. A Honlapon benyújtott ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja a Honlap látogatója által megküldött ajánlatkérésre megfelelő szerződési ajánlat elküldése
Adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre ajánlatkérő neve, email címe, telefonszáma, irányítószáma, cégnév, az ajánlatkérő üzenete, flottaméret, az ajánlatkérésre küldött szerződési ajánlat tartalma
Adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 60 napig

 

3.3. Webáruházban történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja a webáruházon keresztül történő megrendelés teljesítése érdekében a megrendelő azonosítása, kapcsolattartás, számlázás és a termék kiszállítása
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre megrendelő neve, email címe, telefonszáma, cégnév, székhely, adószám, fizetés pénzneme, szállítási cím, megrendelő megjegyzése
Adatkezelés időtartama a szerződés megszűnéséből eredő igények elévülési idejének leteltéig (5 év)g
Adatfeldolgozók A bankkártyás fizetés lebonyolítása céljából az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó az OTP Mobil Kft., akinek az Adatkezelő által átadja:
minden rendelt tétel adatai (neve, mennyisége, ára, adó)
megrendelő adatok (számla név / cégnév, ország, állam, város, irányítószám, cím (utca, házszám), telefonszám
szállítási cím (név / cégnév, ország, állam, város, irányítószám, cím (utca házszám), telefonszám
rendelésszám, megrendelő email cím, honlapon választott nyelv

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 

A Honlapon megrendelt termékek futárszolgálat útján történő kiszállítása céljából az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- és Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44), akinek az Adatkezelő átadja az ügyfél nevét, telefonszámát, és szállítási címét.

 

3.4. Sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja A Honlap látogatójának a Honlapon folytatott böngészési tevékenységére, a személyes beállításaira és azonosítására vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén az Adatkezelő szolgáltatásainak a Honlap látogatójának igényeihez igazítása
Adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt adatok köre a látogatás dátuma és időpontja, az érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe
Adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

IV. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE, HATÓSÁGI ADATSZOLGÁLTATÁS

Az Adatkezelő – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adattovábbításon kívül – csak kivételes esetben adhatja át az ügyfél személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

V. AZ ADATBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az ügyfél személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Az érintett az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségei bármelyikén keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az érintett részére.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy érintett kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

4. Az adatok zárolásához/ korlátozásához való jog

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó, érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljá-rást vezetne be, úgy érintettet előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott lo-gikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít az érintettnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelővel közölnie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

VIII. A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról az érintettet előzetesen értesíteni fogja.

IX. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályok:

 

Kérdése van? Küldje el adatait,
és mi visszahívjuk!