Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dybhu/public_html/icell.hu/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
Általános szerződési feltételek - iCell

AZ I-CELL KFT. SZOLGÁLTATÁSAINAK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

hatálybalépés: 2020. október 15.

I. A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Szolgáltató és az Ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Szolgáltató valamely Szolgáltatást nyújt vagy kíván nyújtani az Ügyfél részére és/vagy az Ügyfél valamely Szolgáltatást vesz igénybe vagy kíván igénybe venni a Szolgáltatótól. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan egyéb üzleti kapcsolatra is, amelynek során a Szolgáltató és az Ügyfél a jelen ÁSZF alkalmazásában kifejezetten megállapodnak.

1.1.2. A jelen ÁSZF a felek között a Szolgáltatások tárgyában létrejövő egyes Szerződések részét képezi. A felek közötti szerződéses jogviszony az Ügyfél egy vagy több gépjárművére, egy vagy több Szolgáltatás tárgyában megkötött egyedi szerződésekből (keretszerződésekből és/vagy eseti szerződésekből), és jelen ÁSZF rendelkezéseiből tevődik össze, amelyeket a felek közötti jogviszonyra együttesen kell alkalmazni.

1.1.3. Az Ügyfél a Szolgáltató által megküldött ajánlat elfogadásával, az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés aláírásával vagy módosításával, a Fedélzeti eszköz megvásárlásával, a Fedélzeti eszköznek a HU-GO Internet Portálon történő beregisztrálásával, jelen ÁSZF elektronikus úton történő elfogadásával, vagy mindezek hiányában az adott Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.1.4. A felek az egyedi szerződésekben a jelen ÁSZF rendelkezéseitől közös megegyezéssel, az alkalmazandó jogszabályok keretein belül eltérhetnek, amely esetekben a felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő rendelkezései alkalmazandók a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben.

1.1.5. A jelen ÁSZF minden olyan kérdés tekintetében alkalmazandó, amelyet az egyedi szerződés nem szabályoz. Ha az egyes Szolgáltatások különös feltételei (jelen ÁSZF II. fejezete) a Szolgáltatások általános feltételeitől (jelen ÁSZF I. fejezete) eltérnek, akkor az egyes Szolgáltatások különös feltételeiben (jelen ÁSZF II. fejezete) foglalt rendelkezések az irányadók. Amennyiben a jelen ÁSZF és az egyedi szerződés rendelkezései ugyanazt a kérdést eltérően szabályozzák, akkor az egyedi szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

1.1.6. A jelen ÁSZF a hatályba lépését követően létrejött Szerződésekre kell alkalmazni. A jelen ÁSZF hatálybalépése előtt megkötött Szerződésekre a jelen ÁSZF rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha azokat az Ügyfél az egyedi szerződés módosítása során elfogadta.

1.1.7. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani jelen ÁSZF 5. pontjában foglalt feltételek szerint. A módosított ÁSZF a Honlapon történő közzétételt követően lép hatályba. Az ÁSZF korábban hatályos változatait a Szolgáltató az Ügyfél kérelmére e-mail üzenetben elküldi az Ügyfél részére. Az ÁSZF hatályos és azt megelőző változatai a Szolgáltató székhelyén megtekinthetők, azokból térítés ellenében másolat kérhető.

1.1.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Útdíjtörvény, valamint a Szolgáltatásokra vonatkozó más jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.2. Alapfogalmak

1.2.1. A jelen ÁSZF-ben nagy kezdőbetűvel írt alábbi kifejezések – ha jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik, vagy a szövegkörnyezetből másképp nem következik – a következő jelentést hordozzák:

1.2.2. A jelen ÁSZF II/ B. részében a BK szolgáltatással összefüggésben használt, az Útdíjtörvény és a Rendeletek értelmező rendelkezéseiben definiált kifejezések – ha jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik, vagy a szövegkörnyezetből másképp nem következik – a jogszabályokban foglalt meghatározásnak megfelelő jelentéssel bírnak.

2. A Szolgáltatások leírása

2.1. A Szolgáltató közlekedési, logisztikai, mezőgazdasági célú telematikai termékeket és szolgáltatásokat, valamint azokhoz kapcsolódó vagy azokkal összefüggő kiegészítő szolgáltatásokat kínál értékesítésre.

2.2. A Szolgáltatások típusai a következők:

2.3. Az i-Fleet kiegészítő szolgáltatások:

2.4. A BK kiegészítő szolgáltatások:

2.5. A Szolgáltatások moduláris felépítésűek, amely azt jelenti, hogy az Ügyfél egy vagy több Szolgáltatást gépjárművenként külön-külön vagy együttesen is igénybe vehet az adott Szolgáltatások tárgyában megkötött egyes Szerződések alapján.

2.6. Jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatások oszthatóak, amely azt jelenti, hogy az egyes Szerződések Szolgáltatásonként és gépjárművenként külön-külön is felmondhatók, illetve valamely Szolgáltatással kapcsolatos szerződésszegés jogkövetkezményei csak ezen Szolgáltatás tárgyában létrejött Szerződésre következnek be, kivéve, ha a felmondás vagy a jogkövetkezmények részleges alkalmazása a Szolgáltató lényeges jogi érdekét sértené, amely esetben a Szolgáltató jogosult az Ügyfél valamennyi gépjárművére vonatkozó Szerződéseket, illetve valamennyi Szolgáltatás tárgyában létrejött Szerződéseket egyszerre felmondani.

2.7. A Szerződés felmondása nem érinti azokat a korábban megkötött adásvételi szerződéseket, amelyek a Fedélzeti eszközök átadásával és vételárának megfizetésével már teljesedésbe mentek, és a teljesítés folytán már megszűntek.

3. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

3.1. A Szolgáltatásokra vonatkozóan a Honlapon szereplő minden leírás, a szerződéskötést megelőzően a Szolgáltató által nyújtott minden tájékoztatás, továbbá jelen ÁSZF-ben foglalt minden egyéb információ a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás részét képezik.

3.2. Az Ügyfél az ajánlatkérés elküldésével, a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával, a Szerződés aláírásával vagy ezek hiányában a Szolgáltatások igénybevételével igazolja, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatot tájékoztatást elolvasta, megértette és tudomásul vette.

4. A Szerződés létrejötte

4.1. Az adott Szolgáltatástól függően a felek között az egyes Szerződések létrejöhetnek:

4.2. Az egyes Szerződések létrejöttét és formáját az egyes Szolgáltatások feltételei tartalmazzák (ÁSZF II. Része).

4.3. A felek között létrejött Szerződés nyelve a magyar. Ha az Ügyfél kérésére a Szolgáltató a Szerződést idegen nyelven is megküldi az Ügyfél részére, úgy a Szerződés értelmezésére a magyar nyelvű változat az irányadó, az idegen nyelvű változat csak tájékoztatási célt szolgál.

5. A Szerződés módosítása

5.1. A felek az egyes Szerződéseket közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A Szerződés közös megegyezéssel történő módosítására a Szerződés létrejöttére vonatkozó alaki előírások vonatkoznak.

5.2. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha a módosítás az Ügyfél számára kedvező változást eredményez, illetve a meglévő Szolgáltatások színvonalának emelését vagy új Szolgáltatások bevezetését szolgálja.

5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et a már megkötött Szerződésekre is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítsa, ha azt a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások változása, hatósági döntés vagy a szerződéskötéskor fennállott körülményekben bekövetkezett más lényeges változás indokolja.

5.4. A Szolgáltató a módosított ÁSZF-et a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal a Honlapján közzéteszi, és a módosításról a vele szerződéses viszonyban álló Ügyfeleket egyidejűleg írásban vagy email-ben is tájékoztatja.

5.5. Az Ügyfélre nézve hátrányos módosítással szemben az Ügyfél a módosítás hatályba lépésének időpontjáig írásban kifogást emelhet. A módosítást az Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni, ha a módosítás hatályba lépésének időpontjáig nem emel kifogást. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, úgy bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5.6. Ha a módosítás nem érintette az Ügyfélre nézve hátrányosan a Szolgáltatás díjait, illetve az Ügyfél által kapott kedvezményeket, akkor a Szerződés felmondása esetén a Szolgáltató kérheti a Szerződés alapján az Ügyfélnek nyújtott kedvezmények visszafizetését.

6. A szerződés megszűnése

6.1. A Szerződés megszűnik:

6.2. A felek az egyes Szolgáltatások tárgyában megkötött Szerződéseket közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.

6.3. Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél a Szerződésben vállalt valamely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére, a megszabott megfelelő póthatáridőn belül sem orvosolja vagy nem nyújt megfelelő kompenzációt.

6.4. Rendes felmondás esetén a Szerződés a felmondási határidő utolsó napjának 24:00 órájával, azonnali hatályú felmondás esetén a Szerződés a felmondás másik félhez való megérkezés napjának 24:00 órájával szűnik meg.

6.5. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést az Ügyfél szerződésszegése miatt mondja fel, úgy az azonnali hatályú felmondása okán az Ügyfél felé kártérítési felelősség nem terheli.

7. A Szolgáltató felelőssége

7.1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

7.1.1. A Szolgáltató szerződésszegése esetén a Szolgáltató az Ügyfél vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az a ténylegesen felmerült kár, amellyel az Ügyfél vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökkent.

7.1.2. Jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató a szerződésszegésért való felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, illetve kizárja:

7.1.3. A fenti korlátozások nem jelentik a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kizárását.

7.1.4. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások díjai a fenti korlátozásokra is figyelemmel kerültek megállapításra, és a korlátozásokból származó hátrányt az alacsonyabb díjakból származó előny megfelelően kiegyenlíti.

7.2. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége

7.2.1. A Szolgáltató az általa forgalmazott, közvetlenül a Szolgáltatótól, vagy vele szerződéses kapcsolatban álló viszonteladótól, vagy egyéb szerződéses partnerétől vásárolt, és a Szolgáltató vagy vele szerződéses kapcsolatban álló szerviz partnere által beszerelt Fedélzeti eszközre és tartozékaira (a beépített akkumulátor és kábel kivételével) jótállási kötelezettséget vállal.

7.2.2. A jótállás időtartama 1 év, OBU S550 típusú fedélzeti egység esetén 3 év.

7.2.3. A jótállás alapján a Fedélzeti eszköz eladója a vásárlástól számított 3 munkanapon belül köteles a jótállással érintett Fedélzeti eszközt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, és a vevő emiatt csereigényt érvényesít, és a jótállási igény érvényesítésének feltételei fennállnak. A Fedélzeti eszköz eladója a csere során a jótállási jegyre felvezeti a tapasztalt hibajelenséget, a csere helyét és időpontját. Csere esetén a Fedélzeti eszközt és tartozékait, az eredeti csomagolást és a jótállási jegyet vissza kell szolgáltatni a termék eladójának.

7.2.4. A vásárlást követő 3 munkanapon túl, de legfeljebb a jótállás időtartamán belül a vevő a jótállási igényét az Ügyfélszolgálaton történő bejelentés útján érvényesítheti. A Szolgáltató a Fedélzeti eszközt köteles kijavítani vagy – ha ez nem lehetséges – kicserélni, feltéve, hogy a jótállási igény érvényesítésének alábbi feltételei fennállnak.

7.2.5. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

7.2.6. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a jótállási jegyen fel kell tüntetni:

7.2.7. A jótállási igény érvényesítését kizáró okok:

7.2.8. A jótállás jelen ÁSZF-ben nem szabályozott feltételeit a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések (jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontjában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet) határozzák meg, amelynek rendelkezéseit a fogyasztónak minősülő és annak nem minősülő vevők esetében egyaránt alkalmazni kell.

7.2.9. A jótállás keretébe nem tartozó javítás esetén a javításból eredő költségek a Fedélzeti eszköz tulajdonosát terhelik.

7.2.10. A Szolgáltató a gyártó által vállalt feltételekkel egyező tartalmú jótállást vállal az általa forgalmazott, közvetlenül a Szolgáltatótól, vagy vele szerződéses kapcsolatban álló viszonteladótól, vagy egyéb szerződéses partnerétől vásárolt kiegészítő berendezésekre is az alábbi eltérésekkel.

7.2.11. Önállóan értékesített kiegészítő berendezés esetén a jótállás kivizsgálása, elbírálása és a jótállási igény teljesítése a Szolgáltató székhelyén történik a Szolgáltató részére postán vagy személyesen eljuttatott berendezés bevizsgálását követően.

7.2.12. Beszereléssel értékesített kiegészítő berendezések esetében a jótállás kivizsgálása, elbírálása és a jótállási igény teljesítése a Szolgáltató, a Szolgáltató beszerelést végző partnere vagy annak alvállalkozója által történik a telephelyükön.

7.3. Vis maior

7.3.1. Vis maior eseménynek minősül az érintett fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény.

7.3.2. Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem teljesítéséért, illetve hibás vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta.

7.3.3. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni a késedelem tényéről, a késedelem várható időtartamáról, illetőleg annak következményeiről.

7.3.4. Vis maior esemény időtartama alatt a Szolgáltatás szünetel, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

7.4. Biztosítás

A Szolgáltató a szerződésszegéssel okozott károkért fennálló kártérítési kötelezettségének fedezetére Colonnade Insurance S.A. biztosítóval (1139 Budapest, Váci út 99.) megkötött felelősségbiztosítással rendelkezik.

8. Adatkezelés

8.1. A Szolgáltató mint adatkezelő az Ügyfél által a Szerződés létrejöttét megelőzően, a Szerződés megkötése során, illetve a Szolgáltatások nyújtása során megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

8.2. Az Ügyfél feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személyek személyes adatainak átadását megelőzően az érintett személyeket tájékoztatta adataik Szolgáltató részére történő átadásáról, és a Szolgáltató által végzett adatkezelés feltételeiről, amelyhez az érintett személyek előzetesen kifejezetten hozzájárultak.

8.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató, ellenőrzési jogkörében eljárva, a munka hatékonyabb szervezése és koordinálása érdekében a munkaidőben jogosult a munkavállalók által használt gépjárművek tartózkodási helyét és egyéb adatait kezelni. Munkaidőn kívüli időszakban a munkavállalók tartózkodási helyének nyomon követéséhez a munkavállalók előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

8.4. Az Ügyfél által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató közvetlen irányítása alatt álló munkatársai, illetve a Szolgáltatások teljesítésébe bevont adatfeldolgozók férhetnek hozzá feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat a Szolgáltatónál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. A Szolgáltató csak kivételes esetben adhatja át a személyes adatokat más részére, ha az adatok továbbítása a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

8.5. A Szolgáltató által végzett adatkezelések részletes feltételeit (a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatok megismerésére jogosult személyek köre, a Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók, az adattovábbítás esetei, az adatbiztonságot szolgáló technikai és szervezési intézkedések, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok stb.) a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

8.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az útdíjbevallási közreműködői szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató informatikai rendszerében megjelenő személyes adatok (útvonal adatok, konkrét személyhez köthető egyéb információk) tekintetében az Ügyfél minősül adatkezelőnek, a Szolgáltató pedig adatfeldolgozónak. A Szolgáltató mint adatfeldolgozó a számára hozzáférhetővé váló személyes adatokat kizárólag abból a célból használhatja fel, hogy a Szolgáltatásokat teljesítse, a személyes adatokon kizárólag a Szerződésben meghatározott adatkezelési műveleteket hajtja végre, és kizárólag a jogszabályi előírások és az Ügyfél utasításai szerint kezeli.

8.7. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben EU-s vagy hazai jogszabály (különös tekintettel az ukrajnai háború miatti korlátozásokra vonatkozó EU-s szabályozásra) azt kötelezően előírja, úgy a Szolgáltató a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően továbbítja a gazdasági társaság nyilvános adatait (cégnév, székhelyének címe) harmadik személy részére.

8.8. A felek közötti adatfeldolgozási jogviszony részletes feltételeit a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Adatfeldolgozási megállapodás szabályozza.

9. A Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok, értesítések

9.1. Ha jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a felek a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataikat, értesítéseiket, kérelmeiket joghatályosan kizárólag írásban, a másik fél Szerződésben meghatározott értesítési címére postai úton megküldött levélben, faxon vagy email-ben tehetik meg.

9.2. Az Ügyfél írásbeli megkeresésének tartalmaznia kell az Ügyfél megnevezését, elérhetőségét, illetve a megkeresés tárgyát.

9.3. A jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Ügyfél egyes nyilatkozatait a Honlapon keresztül, illetve telefonon is megteheti.

10. A Szolgáltató elérhetőségei

10.1. A Szolgáltató az Ügyfelek tájékoztatására, valamint a Szerződések megkötésével és megszüntetésével, számlázással, hibabejelentések és a panaszok kezelésével kapcsolatos ügyek intézésére Ügyfélszolgálatot működtet.

10.2. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei a következők:

10.3. Az i-Fleet szolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az Ügyfélszolgálat elérhetőségei a következők:

10.4. A Szolgáltató a BK szolgáltatással kapcsolatos panaszok kezelésére külön Call Center szolgáltatást tart fenn, amely 0-24 órában működik az alábbi elérhetőségeken:

10.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfélszolgálat, illetve a Call Center telefonszámaira érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amelyről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügy csak személyesen intézhető.

10.6. A Szolgáltató az Ügyfelek által feltett adminisztratív vagy technikai jellegű kérdésekre lehetőség szerint azonnal a kérdés előterjesztésével azonos módon válaszol, illetve szükség esetén egy megjelölt későbbi időpontban tájékoztatja az Ügyfelet. A Szolgáltató az Ügyfél tájékoztatásával egyidejűleg mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél problémájára a lehető leggyorsabban megoldás szülessen.

10.7. Ha a felek bármelyikének adataiban (székhely, cégjegyszékszám, adószám), értesítési címében vagy a kapcsolattartó személyében, elérhetőségeiben változás áll be, úgy arról a másik felet köteles haladéktalanul értesíteni. A Szolgáltató az értesítési címében bekövetkező változás esetén a jelen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, a hatályos értesítési címet tartalmazó ÁSZF-et a Holnapon közzéteszi. A jelen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettséget elmulasztó fél a másik félnek ezáltal okozott kárért helytállni tartozik, saját kárát pedig viselni köteles.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Üzleti titok

11.1.1. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát, valamint a Szerződés megkötése vagy azok teljesítése során a másik félről tudomásukra jutott üzleti titoknak minősülő információkat bizalmasan kezelik, azokat jogosulatlan harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, illetve azokat nem teszik egyéb módon hozzáférhetővé, azokat kizárólag a Szerződések teljesítéséhez, az ehhez szükséges mértékben használják fel, és kizárólag a teljesítésben közvetlenül résztvevő alkalmazottjaik, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozóik számára teszik hozzáférhetővé, és azokkal egyéb módon sem élnek vissza.

11.1.2. Az Ügyfél a Szerződés részleteire, a nyújtott Szolgáltatás műszaki tartalmára és egyedi díjszabására vonatkozóan külön titoktartási kötelezettséget vállal. Amennyiben ezek az információk az Ügyfélnek felróható okból bizonyítottan harmadik fél tudomására jutnak, az Ügyfél a kapott kedvezményt elveszti, és a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szemben a mindenkor hatályos listaárat alkalmazni.

11.1.3. A felek az üzleti titoknak minősülő bizalmas információkat kizárólag indokolt esetben, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában használhatják fel a Szerződés teljesítésének érdekén kívül eső céllal összefüggésben.

11.1.4. A feleket a titoktartási kötelezettség a Szerződés megkötése előtt, a Szerződés teljesítése során és a Szerződés megszűnését követően is terheli időbeli korlátozás nélkül.

11.1.5. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a vétkes felet polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősség terheli.

11.1.6. Nem minősül titoksértésnek, amennyiben valamelyik fél az üzleti titoknak minősülő információt valamely jogszabályból fakadó kötelezettsége alapján az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság, más hatóság vagy egyéb szerv rendelkezésére bocsátja.

11.1.7. A Szolgáltató jogosult minden megkötés nélkül referenciaként hivatkozni arra, hogy az Ügyfél az ügyfélkörébe tartozik.

11.2. A felek együttműködési kötelezettsége

A felek a Szerződés teljesítése érdekében a Szerződésben foglaltakon túlmenően általában is kötelesek együttműködni. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről, és a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

11.3. A Szerződés átruházása

11.3.1. A Szolgáltató a Ptk. szerződésátruházásra vonatkozó szabályai szerint jogosult a Szerződést a Szolgáltató cégcsoportjába tartozó vagy a Szolgáltató tevékenységét részben vagy egészben átvevő, az adott Szolgáltatás nyújtására jogosult más vállalkozásra átruházni, az Ügyfél hozzájárulását ehhez megadottnak kell tekinteni.

11.3.2. Az Ügyfél a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az egyes Szerződésekből eredően őt megillető jogokat és kötelezettségeket harmadik személyre átruházni, illetve a Szolgáltatásokat harmadik személy részére tovább értékesíteni.

11.4. Az elektronikus adatok bizonyítékként történő felhasználása

A felek megállapodnak abban, hogy az elvárható biztonsági feltételek mellett, tartós és megváltoztathatatlan adathordozón rögzített elektronikus adatok a felek közötti kommunikáció és a Szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

11.5. Jogviták rendezése

A felek a Szerződésekből eredő vitákat elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a felek közti tárgyalások nem hoznak eredményt, bármelyik fél jogosult a jogvita eldöntése érdekében bírósághoz fordulni. A jogvita eldöntésére a felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11.6. Irányadó jog

A jelen ÁSZF-re, valamint az egyes Szerződésekre a magyar jog alkalmazását kötik ki, így különösen a Ptk., az Útdíjtörvény, a Rendeletek, valamint a Szolgáltató egyes Szerződésekben vállalt tevékenységére irányadó egyéb magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

II. AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A) Gépjármű flottakövetési és flottamenedzsment szolgáltatás (i-Fleet szolgáltatás)

1. Az i-Fleet szolgáltatás leírása

1.1. A Szolgáltató az i-Fleet szolgáltatás keretében biztosítja az Ügyfél számára a Fedélzeti eszközök és egyéb kiegészítő berendezések beszerelését és/vagy üzembe helyezését az Ügyfél gépjárműveibe, és a Rendszer használatát, amely lehetővé teszi az Ügyfél gépjárműveinek valós idejű követését és irányítását, valamint a gépjárművel kapcsolatos egyes információk összegyűjtése, feldolgozása és továbbítása révén a gépjármű vagy hozzákapcsolódó eszközök (pl. pótkocsis szerelvény) használatával összefüggő elszámolások, nyilvántartások támogatását.

1.2. A Szolgáltató az i-Fleet szolgáltatást a gépjárművek típusától és a Szolgáltatás elérhető funkcióitól függően különböző Szolgáltatás-csomagokban nyújtja. Az egyes Szolgáltatás-csomagok általános leírását és funkcióit a Honlap tartalmazza.

1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatást az egyedi szerződésben meghatározott földrajzi területre kiterjedően nyújtja.

1.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Rendszer bármely elemén változtasson, a Szolgáltatás tartalmát, megjelenítését, hozzáférhetőségét, továbbá a felhasználói lehetőségeket megváltoztassa, illetőleg a Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosító szoftvert módosítsa, ha az újonnan alkalmazott műszaki megoldással a kiváltott műszaki megoldással azonos vagy magasabb szintű szolgáltatás nyújtható.

2. Az i-Fleet szolgáltatás igénybevételének feltételei

2.1. Fedélzeti eszköz

Az i-Fleet szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató által biztosított, az Ügyfél gépjárműveibe szakszerűen beszerelt, és megfelelően üzemeltetett Fedélzeti eszköz szükséges. Más Szolgáltatótól beszerzett járműkövető egység csak akkor alkalmas a Szolgáltatások igénybevételére, ha a Szolgáltató az adott járműkövető egységet a saját informatikai rendszerében történő működésre alkalmassá tette és befogadta.

2.2 Műholdas kapcsolat

A gépjárművek helyzetének meghatározása a globális műholdas helyzet-meghatározó rendszer (GPS) igénybevételével történik 15 méteres pontossággal, amelyhez szükséges műholdas kapcsolatot a Szolgáltató biztosítja.

2.3. Informatikai központ

A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges szerverekkel és alkalmazásokkal ellátott informatikai központot üzemeltet.

2.4. Adatáviteli kapcsolat

A Fedélzeti eszköz mobil telekommunikációs csatornán (GSM, GPRS) keresztül küldi a valós idejű adatokat a Szolgáltató központi szerverére, amelyet a Szolgáltató más elektronikus hírközlési szolgáltatókkal megkötött szerződések alapján biztosít.

2.5. Internet kapcsolat

A Szolgáltató központi szerverén tárolt adatok Ügyfél által történő eléréséhez Internet hozzáférés szükséges, amelyről az Ügyfél köteles gondoskodni.

2.6. Kiegészítő berendezések

A megfigyelt gépjármű állapotáról szóló egyes információk gyűjtéséhez a Fedélzeti eszközök mellett további opcionális kiegészítő fedélzeti berendezések (pl. kijelző egység, üzemanyagszint-mérő szonda, üzemóra-figyelő, sofőrazonosító, ajtónyitás érzékelő stb.) szakszerű beszerelése, és rendeltetésszerű üzemeltetése is szükséges.

3. Az i-Fleet szerződés létrejötte

3.1. A Szerződés megkötését a Szolgáltató és az Ügyfél egyaránt kezdeményezheti.

3.2. A Szolgáltató és az Ügyfél a Szerződést írásban vagy email útján kötik meg akként, hogy:

3.3. A Szerződés az egyedi szerződés mindkét fél által történt aláírásával jön létre.

4. edélzeti eszközök beszerelése, üzemeltetése és karbantartása

4.1. Az Ügyfél kötelezettségei

4.1.1. A Fedélzeti eszközök és berendezések beszerelése, üzemeltetése és karbantartása körében az Ügyfél köteles:

4.1.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt Szolgáltatás teljesítéséhez egyedi méretű és gyártású kapacitív szonda beszerelése szükséges, akkor a szerződéskötést követő egyedi felmérés után a Szolgáltató általa egyedileg legyártott és szállított szonda beszerelését az Ügyfél 45 napon belül lehetővé teszi. Amennyiben az Ügyfél a beszerelést a fenti határidőn belül nem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, úgy a Szolgáltató jogosult az egyedi szonda Szerződésben meghatározott vételárát az Ügyfélnek kiszámlázni, és a szondát az Ügyfélnek átadni vagy az Ügyfél költségén az Ügyfél részére megküldeni.

4.1.3. Az Ügyfél vállalhatja, hogy a Szolgáltató által felszerelt gépjárművekre (a gépjármű bal hátsó oldalára, amennyiben ez nem megoldható akkor bal vagy jobb oldalára) a Szolgáltató által biztosított autómatricát kihelyezi.

4.2. A Szolgáltató kötelezettségei

4.2.1. A Szolgáltató az Ügyfél által beszerzett Fedélzeti eszközöket és berendezéseket az egyedi szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az egyedi szerződés aláírását követően hat héten belül az Ügyfél gépjárműveibe beszereli, feltéve, hogy ezen időtartamon belül az Ügyfél a beszerelést a Szolgáltató számára lehetővé teszi. Ha az Ügyfél az egyedi szerződés aláírását követő három hónapon belül sem teszi lehetővé a gépjárműveibe történő beszerelést, akkor az egyedi szerződés a be nem szerelt Fedélzeti eszközök és berendezések tekintetében minden további jognyilatkozat megtétele nélkül hatályát veszíti.

4.2.2. A Szolgáltató a Fedélzeti eszközök és berendezések beszerelését a székhelyén, saját technikusaival végzi el, vagy a Szolgáltatóval szerződött szervízpontokon biztosítja. A Szolgáltató székhelyétől eltérő, más helyszínen történő beszerelést a Szolgáltató külön kiszállási díj ellenében akkor vállal, ha a választott helyszín megfelel a Szolgáltató által meghatározott technológiai előírásoknak.

4.2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Fedélzeti eszköz és berendezések konfigurációját az FMS Gateway tekintetében a végleges helyszíni szerelés alkalmával pontosítsa, attól függően, hogy a gépjármű gyári konfigurációja milyen kapcsolatot engedélyez.

4.2.4. A beszerelésről a felek jelenlévő megbízottjai jegyzőkönyvet (munkalapot) vesznek fel, amelyben rögzítik a teljesítés időpontját és elfogadását, amelynek alapján a Szolgáltató jogosult a beszereléssel kapcsolatban felmerülő díjazás kiszámlázására.

4.2.5. Szolgáltató a Szerződés időtartama alatt, a jótállás körébe tartozó hiba esetén térítésmentesen, a jótállás körén kívül eső hiba esetén pedig külön szervizdíj ellenében megfelelően gondoskodik a beszerelt eszközök karbantartásáról, javításáról, cseréjéről a Szolgáltató székhelyén vagy a Szolgáltató szerződött partnerének telephelyén.

5. Rendszer használata

5.1. A Szolgáltató a Rendszer használatát az Ügyfél részére az Ügyfél, illetve a Fedélzeti Eszközök és kiegészítő berendezések központi szerverben történő regisztrációját követően, de legkésőbb a Fedélzeti eszközök és berendezések beszerelést követő 3 munkanapon belül biztosítja, amely a Szolgáltatás igénybevételének kezdetét jelenti.

5.2. Az Ügyfél a Rendszer használatáról a Rendszerbe történő belépést követően az i-Fleet felületen elérhető oktató anyagokból tájékozódhat.

5.3. A Rendszer használata időben nem korlátozott, a Szolgáltató a központi szerver elérhetőségét az év minden napján, a nap 24 órájában folyamatosan biztosítja, a hajnali órákban automatikusan végbemenő szerver ellenőrzés átlagosan 30 perces időtartama kivételével. Rendkívüli karbantartás esetén a Szolgáltató az Ügyfelet az i-Fleet felületen keresztül előre tájékoztatja a karbantartás időpontjáról és várható időtartamáról.

5.4. Az i-Fleet felületen az utolsó 3 hónap (menetlevél adatok esetében 6 hónap) adatai érhetők el folyamatosan, az ennél régebbi adatok archiválásra kerülnek, amelyeket a Szolgáltató legfeljebb 5 évig megőriz. Amennyiben az Ügyfél 3 hónapnál a régebbi adatok elérését igényli, úgy a Szolgáltató az archív adatok visszaállítását egyedileg végzi külön díjazás ellenében.

5.5. A Szolgáltató biztosítja az Ügyfél részére a központi szerver interneten keresztül történő eléréséhez szükséges azonosítókat, a központi szerver elérési útvonalát és adminisztrációs felületét, a cégkódot, a felhasználói nevet és a jelszót.

5.6. A Szolgáltató az azonosítókat csak az Ügyféllel közli. Az Ügyfél az átadott azonosítókat köteles titokban tartani. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás minden olyan használatáért, amelynek során a hozzáférés a jelszaván (kódján) keresztül történik.

5.7. A beállítások elvégzéséről az Ügyfél köteles gondoskodni, amelyek elvégzéséhez a Szolgáltató Ügyfélszolgálata szakmai tanácsadást nyújt. A Szolgáltató a Rendszer hatékony használata érdekében a Szolgáltató székhelyén munkaidőben, egyszeri és teljes körű oktatást biztosít.

5.8. Nem tartozik a fentebb meghatározott tanácsadás és oktatás körébe: a stratégiai tervezés, a helyszíni installálás, az Ügyfél munkaállomásának a Szolgáltatás igénybevételére történő alkalmassá tétele, a helyszíni oktatás, az archív adatok visszaállítása, valamint a Rendszer használatával kapcsolatos Help-desk szolgáltatás, amelyért a Szolgáltató külön díjakat jogosult felszámítani.

6. Az i-Fleet szolgáltatás díjai és fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltatás díjai

6.1.1. A Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokért fizetendő díjakat és költségeket a felek az egyedi szerződésben, a Szolgáltatás időtartamára, az Ügyfél által vállalt hűségidőszakra tekintettel állapítják meg.

6.1.2. Az Ügyfél a Szolgáltatásért az egyedi szerződésben meghatározott díjakat köteles megfizetni, amelynek jellemző típusai a következők:

6.2. Kedvezmények

A Szolgáltató a mindenkor hatályos listaárakhoz képest kedvezményt biztosíthat az Ügyfél számára, ha az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét meghatározott időre vállalja (hűség-kedvezmény).

6.3. A fizetés pénzneme

Az egyedi szerződésben feltüntetett díjak magyar forintban (HUF) értendő nettó árak, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A felek az egyedi szerződésben kivételesen euróban is megállapodhatnak.

6.4. Számlázás

6.4.1. A Szolgáltató a Fedélzeti eszközök vételáráról szóló számlát a munkalappal történő teljesítésigazolás alapján, a beszerelést követően állítja ki. Amennyiben a Fedélzeti Eszköz a Szolgáltató részéről beszerelést nem igényel, a Szolgáltató a számlát a Fedélzeti Eszköz átadásával egyidejűleg állítja ki.

6.4.2. A Fedélzeti eszközök és berendezések beépítéséért járó szerelési díj számlázása a munkalappal történő teljesítésigazolás alapján, a beszerelést követően történik.

6.4.3. A Szolgáltató az előfizetési díjat, forgalmi díjat és egyéb díjakat az egyedi szerződésben rögzített elszámolási időszakonként (havonta, negyedévente, félévente vagy évente) számlázza ki az Ügyfél részére az alábbiak szerint:

6.4.4. A Szolgáltató a számlákat az Ügyfél részére postai úton vagy elektronikusan előállított száma esetén email-en keresztül az Ügyfél által az egyedi szerződésben megadott elérhetőségekre küldi meg.

6.4.5. A számlát annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az Ügyfél a számlát a számlázási időszakot követő 15 napon belül nem kapja kézhez, úgy azt köteles öt napon belül az Ügyfélszolgálaton jelezni.

6.5. Fizetési határidő és a fizetés módja

6.5.1. Az Ügyfél a számlák összegét a számlák keltétől számított 10 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni a Szolgáltató számláján feltüntetett bankszámlára történő banki átutalással vagy az egyedi szerződésben meghatározott egyéb módon.

6.5.2. Az Ügyfél díjtartozását kivételesen a Szolgáltató házipénztárába történő készpénz-befizetéssel vagy postai készpénz-átutalási megbízással is megfizetheti.

6.5.3. Szolgáltató az Ügyféltől beérkezett összegeket elsősorban az Ügyfél által a banki átutalási megbízás közlemény rovatában megadott számlára vagy az átutalás összege alapján beazonosítható számlára, ennek hiányában pedig a legrégebben lejárt számla kiegyenlítésére számolja el.

6.5.4. Az Ügyfél számláinak egyenlegéről az Ügyfélszolgálaton, a pénzügyi és számlázással kapcsolatos kérdések ügyében hívható telefonszámokon bármikor tájékoztatást kérhet.

6.6. Fizetési késedelem jogkövetkezményei

6.6.1. Ha az Ügyfél a fizetési határidőt elmulasztja, a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthat fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra.

6.6.2. Ha az Ügyfél a számlán feltüntetett díjtartozását az előírt fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki a Szolgáltató:

7. Az i-Fleet szerződés módosítása

7.1. Díjemelés

7.1.1. A Szolgáltató az i-Fleet szolgáltatásra vonatkozó díjszabását a gazdálkodását, valamint a Szolgáltatást befolyásoló körülmények, így különösen az üzemeltetési és működési költségek alapján szabadon állapítja meg.

7.1.2. A Szolgáltató jogosult a díjszabását minden év január 1. napjával, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex (inflációs ráta) mértékének megfelelően egyoldalúan módosítani.

7.1.3. A Szolgáltató jogosult továbbá a díjszabását bármikor egyoldalúan módosítani, amennyiben azt az üzemeltetési, működési költségei inflációt meghaladó mértékű emelkedése, a Szolgáltató informatikai hálózatának műszaki korszerűsítése, a jogszabályi előírások változása vagy hatósági döntések indokolják.

7.1.4. A Szolgáltató a szolgáltatási díjak módosításáról köteles a hatálybalépést megelőzően legalább 15 nappal az Ügyfelet írásban vagy email-ben tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél a módosított díjszabás ellen a hatálybalépésig nem emel írásban kifogást, úgy a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél a módosított díjszabás hatálybalépése előtt írásban kifogást emel, úgy a felek a díjemelés mértékéről egyeztetnek. A díj módosítására vonatkozó megállapodás hiányában mindkét fél jogosult az i-Fleet szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.2. Adatváltozás

Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az Ügyfél köteles az ellene indult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Ügyfél kártérítési felelősséggel tartozik, illetve a Szolgáltató az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

7.3. Átírás

Ha az Ügyfél személyében öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be, az Ügyfél vagy az örökös (jogutód) köteles a változást a Szolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni. A Szolgáltató az Ügyfél vagy az örökös (jogutód) által előterjesztett írásbeli kérelem alapján módosítja az i-Fleet szerződést akként, hogy a szerződésben az Ügyfél helyébe az örökös (jogutód) lép. Az átírás iránti kérelemhez csatolni kell az öröklés (jogutódlás) tényét hitelt érdemlően igazoló okiratot (hagyatékátadó végzést vagy cégbírósági végzést), és közölni kell az örökös (jogutód) adatait.

7.4. Átruházás

Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató hozzájárulásával köthet olyan szerződést, amely szerint az Ügyfél a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit teljes egészében harmadik személyre átruházza. Az Ügyfél köteles az átruházást a Szolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni. Ebben az esetben az Ügyfél az írásbeli kérelemhez csatolni köteles az átruházásról szóló szerződést, a harmadik személy kötelezettségvállaló nyilatkozatát, amely szerint az i-Fleet szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá közölni kell a harmadik személy adatait. A Szolgáltató a hozzájárulás megadását vagyoni vagy személyi biztosíték adásához kötheti. Ha a Szolgáltató az átruházáshoz hozzájárul, a Szerződést módosítja akként, hogy az Ügyfél helyébe az átvevő harmadik személy lép.

7.5. Átszerelés

A Fedélzeti eszközök és a berendezések másik gépjárműbe történő átszerelése önmagában nem igényli a Szolgáltatás tárgyában megkötött Szerződés módosítását, feltéve, hogy a Fedélzeti eszközök és berendezések darabszáma, a Szolgáltatás-csomag típusa és díja nem változik. Ebben az esetben a felek az átszerelés tényét a gépjárművek rendszámának vagy egyedi azonosítójának megjelölésével írásban vagy email útján rögzítik.

7.6. A fizetési kondíciók módosítása

Az Ügyfél kezdeményezheti a flottájába tartozó egyes gépjárművekre vonatkozó Szolgáltatás-csomagok magasabb értékű Szolgáltatás-csomagra történő módosítását, vagy a számlázási időszak megváltoztatását, amely esetben a felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják.

7.8. További szolgáltatások megrendelése

Az Ügyfél a Szerződésben meghatározott flottájába tartozó gépjárművekre további kiegészítő Szolgáltatásokat (pl. mobilparkolási szolgáltatás, szerviz szolgáltatás, fejlesztési szolgáltatás) és/vagy BK szolgáltatást is rendelhet, amely esetben a felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják, vagy az igényelt Szolgáltatásra külön egyedi szerződést kötnek (pl. fejlesztési szerződés). A Szerződésben meghatározott flottába tartozó egyes gépjárművekre vonatkozó további szolgáltatások megrendelése esetén a további szolgáltatások időtartama a Szerződés időtartamához igazodik.

7.9. Flottabővítés

Az Ügyfél a Szerződésben meghatározott flottájába további gépjárműveket vonhat be további Fedélzeti eszközök és berendezések megvásárlásával, bérbevételével és beszerelésével, amely esetben a felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják, Flottabővítés esetén a további gépjárművekre, illetve az azokra megrendelt Szolgáltatás-csomagokra vonatkozó hűségidőszak – a felek eltérő megállapodása hiányában – megegyezik a Szerződésben meghatározott időtartammal, azonban a hűségidőszak kezdő időpontja az adott gépjárműbe beszerelt Fedélzeti eszköz és berendezések központi szerveren való regisztrációjának napja, ezért az egyes gépjárművekre vonatkozó hűségidőszak nem jár le a Szerződés időtartamának elteltével, hanem – a regisztráció időpontjától függően – gépjárművenként külön-külön járnak le.

8. Az i-Fleet szolgáltatás korlátozása, szünetelése

8.1. A Szolgáltatás korlátozása

8.1.1. A Szolgáltató a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést követően, az Ügyfél egyidejű értesítése mellett a Szolgáltatás nyújtása során keletkező adatok Ügyfél által történő elérését az Ügyfél Rendszerbe történő belépésének megakadályozásával korlátozhatja, ha:

8.1.2. Ha az Ügyfél a korlátozás okát megszünteti, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatást 3 munkanapon belül a korlátozást megelőző állapotba visszaállítja, és az Ügyfél visszamenőlegesen hozzáférést kap a Szolgáltatás korlátozásának időszaka alatt keletkezett adatokhoz.

8.1.3. Ha a Szolgáltató a Szolgáltatást az Ügyfél szerződésszegése miatt korlátozza, az Ügyfél a Szerződés szerinti fizetendő összes díj megfizetésre köteles, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást továbbra is nyújtja, csak az annak során keletkező adatok Ügyfél által történő elérését korlátozza.

8.2. A Szolgáltatás szünetelése az Ügyfél érdekkörébe tartozó okból

8.2.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést követően, az az Ügyfél egyidejű értesítése mellett szüneteltetheti (felfüggesztheti), ha:

8.2.2. Ha az Ügyfél érdekkörében felmerült okból kerül sor a szünetelésre, a szünetelés időtartama beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti, azonban a szünetelés ideje a határozott idejű Szerződés időtartamába nem számít bele. Ha az Ügyfél a szünetelés okát megszünteti, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatást újraindítja. Ha a Szolgáltatás a fentebb leírtak alapján szünetel, az Ügyfél a Szerződés szerint fizetendő összes díj megfizetésére köteles.

8.3. A Szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból

8.3.1. A Szolgáltató az Ügyfél előzetes, legalább 8 nappal korábban történő értesítése mellett jogosult a Szolgáltatás szüneteltetésére (felfüggesztésére) a Rendszer bármely elemének karbantartása céljából, amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg. Az ilyen szünetelés időtartama a határozott idejű Szerződés időtartamába beleszámít.

8.3.2. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre (ide nem értve a rendszeres karbantartást), akkor a szünetelés ideje a határozott idejű Szerződés időtartamába beleszámít, és a szünetelés időtartama alatt az Ügyfél díjfizetésre nem köteles.

8.4. A Szolgáltatás szünetelése a felek érdekkörén kívül eső okból

A Szolgáltatás szünetelhet minkét fél érdekkörén kívül eső okból (vis maior). Ha a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Ügyfél a szünetelés időtartamára vonatkozó díjfizetésre nem köteles.

9. Az i-Fleet szerződés időtartama

9.1. A felek a Szerződést – eltérő megállapodás hiányában – határozott időtartamra kötik meg, amelynek időtartamát a felek az egyedi szerződésben rögzítik.

9.2. A Szerződésben meghatározott egyes gépjárművek, és az azokra megrendelt Szolgáltatás-csomagok vonatkozásában az Ügyfél által vállalt hűségidőszak megegyezik a Szerződés időtartamával, azonban a hűségidőszak kezdő időpontja az adott gépjárműbe beszerelt Fedélzeti eszköz és berendezések központi szerveren való regisztrációjának napja, ezért az egyes gépjárművekre vonatkozó hűségidőszak nem jár le a Szerződés időtartamának elteltével, hanem – a regisztráció időpontjától függően – gépjárművenként külön-külön járnak le.

9.3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes gépjárművei tekintetében vállalt hűségidőszak határozott időtartamának lejárta előtt az adott gépjárművek vonatkozásában a rendes felmondási jogát nem gyakorolja, hanem a Szerződést az adott gépjárművek vonatkozásában csak a Szolgáltatóval közös megegyezéssel szüntetheti meg vagy szüneteltetheti (hűségidőszak vállalása).

9.5. Ha a Szerződés valamely gépjármű vonatkozásában a hűségidőszak lejárta előtt az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból szűnik meg, így különösen, ha az Ügyfél a Szerződést valamely gépjármű tekintetében az adott gépjárműre vonatkozó hűségidőszak lejárta előtt rendes felmondással megszünteti, vagy a Szolgáltató a Szerződést az Ügyfél szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja, úgy az Ügyfél köteles a szolgáltatott időszakra vonatkozóan az adott gépjármű tekintetében általa igénybe vett havi díjkedvezményeket (amely a Szerződés megkötéskor hatályos listaár és a Szerződésben rögzített havi díj közötti különbözet) a Szolgáltató részére egy összegben megfizetni.

9.6. Amennyiben az Ügyfél a hűségidőszak lejárta előtt legalább 15 nappal nem értesíti írásban a Szolgáltatót arról, hogy a Szerződést az adott gépjármű vonatkozásában nem kívánja meghosszabbítani, és a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, akkor a Szerződés az adott gépjármű tekintetében minden további jognyilatkozat megtétele nélkül határozatlan időtartamúvá alakul át.

9.7. A Szerződés határozatlan időtartamúvá alakulása esetén az Ügyfél nem jogosult a Szerződésben meghatározott kedvezményes díjak igénybevételére, hanem a Szolgáltató jogosult a Szerződésben meghatározott hatályos listaár szerinti díjak alkalmazására.

10. Az i-Fleet szerződés megszűnése

10.1. Az i-Fleet szerződés felmondása az Ügyfél részéről

10.1.1. Az Ügyfél a Szerződés határozott idejének lejárta előtt 15 nappal megküldött írásbeli értesítéssel a Szerződést a lejárat napjára felmondhatja.

10.1.2. Az Ügyfél a Szerződést az adott gépjármű vonatkozásában bármikor jogosult felmondani, a felmondás közlését követő második hónap utolsó napjára szólóan, a Szolgáltató részére megküldött írásbeli értesítéssel. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződést valamely gépjármű tekintetében az adott gépjárműre vonatkozó hűségidőszak lejárta előtt rendes felmondással megszünteti, akkor az Ügyfél köteles a jelen fejezet 9.5. pontjában meghatározott összeget a Szolgáltató részére megfizetni.

10.2. Az i-Fleet szerződés felmondása a Szolgáltató részéről

10.2.1. A Szolgáltató a határozatlan időtartamúvá alakult Szerződést az adott gépjármű vonatkozásában bármikor jogosult felmondani, a felmondás közlését követő második hónap utolsó napjára szólóan, az Ügyfél részére megküldött írásbeli értesítéssel.

10.2.2. Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül, és a Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja különösen akkor, ha:

10.2.3. A Szerződés megszűnése az Ügyfelet nem mentesíti a Szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

10.2.4. A Szerződés megszűnését követően a Szolgáltató az Ügyféllel csak abban az esetben köt új Szerződést, ha az Ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi Szerződés megszűnését nem az Ügyfél hibájából eredő felmondás okozta.

10.2.5. Ha a Szolgáltató valamely gépjármű vonatkozásában a Szerződést a hűségidőszak lejárta előtt az Ügyfél szerződésszegése miatt azonnali hatályú felmondással megszünteti, akkor az Ügyfél köteles a jelen fejezet 9.5. pontjában meghatározott összeget a Szolgáltató részére megfizetni.

10.3. Az i-Fleet szerződés megszűnése új Szerződés megkötésével

10.3.1. A Szerződés a felek közös megegyezésével megszűnik akkor is, ha a felek a Szerződésben meghatározott flottába tartozó gépjárművekre új határozott idejű Szerződést kötnek, amellyel a felek szerződéses jogviszonyukat teljeskörűen újraszabályozzák. Ebben az esetben a feleknek az adott gépjárművekre vonatkozó Szolgáltatások tárgyában megkötött korábbi megállapodásai (korábban megkötött keret- és eseti szerződések) hatályukat veszítik.

11. Hibabejelentés, panaszkezelés

11.1. Az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket írásban, email-ben vagy telefonon, a Szolgáltatással kapcsolatos kérelmeket, hibabejelentéseket, panaszokat, díjreklamációt írásban vagy email-ben az Ügyfélszolgálat fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül terjeszthetik elő.

11.2. A központi szerver hibás működése vagy leállása esetén Szolgáltató a hiba bejelentését követő 2 órán belül, míg egyéb üzemzavar esetén 24 órán belül megkezdi a hiba elhárítását, és a központi szerver hibája esetén 24 órán belül, egyéb üzemzavar esetén 5 munkanapon belül a hibát kijavítja.

11.3. A hibaelhárításra vállalt határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató a hiba bejelentése esetén kötbér fizetésére köteles a hiba bejelentésétől számított ötödik munkanaptól a hiba elhárításáig. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Ügyfél helyiségében és az Ügyfél által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a kiesés időtartamával meghosszabbodik.

11.4. A Szolgáltató a Szolgáltatás minőségére vonatkozó, írásban vagy email-ben benyújtott panaszokat, és a felszámított díj összegével kapcsolatos reklamációkat kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a panasz benyújtásától számított 30 napon belül írásban vagy elektronikus levélben tájékoztatja az Ügyfelet. A számlareklamációnak a díjfizetési kötelezettségre nézve a reklamáció Szolgáltató által történő elbírálásáig halasztó hatálya nincsen, az Ügyfél a kiszámlázott díj visszatartására nem jogosult. A panasz vagy reklamáció elutasítása esetén a Szolgáltató az indokolással ellátott, írásba foglalt választ az Ügyfélnek megküldi.

11.5. Ha a Szolgáltató a számlareklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet az Ügyfél számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az Ügyfél által írásban vagy elektronikus levélben megjelölt bankszámlára az Ügyfél részére egy összegben visszafizeti, feltéve, hogy az Ügyfélnek nincs a Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt tartozása.

12. A Szolgáltató felelőssége

12.1. A Szolgáltató által elvégzett szerelések során az Ügyfél tulajdonában okozott károkért a Szolgáltatót terhelő anyagi felelősség felső határa a Szolgáltató által igénybe vett felelősségbiztosítás legmagasabb összege, amely jelenleg káreseményenként 50 millió Ft.

12.2. A Rendszer hibás működéséből eredően az Ügyfélnél felmerülő többletköltségekért a Szolgáltatót terhelő kártérítési felelősség legmagasabb összege káreseményenként 50.000,- Ft.

B) i-Fleet kiegészítő szolgáltatások

1. Az i-Fleet kiegészítő szolgáltatások közös szabályai

1.1. Az i-Fleet szerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően az Ügyfél az i-Fleet szolgáltatáshoz kapcsolódóan, vagy azzal összefüggésben a jelen B) pontban meghatározott i-Fleet kiegészítő szolgáltatásokat veheti igénybe a Szolgáltatóval megkötött Szerződés vagy a Szerződés módosítása alapján.

1.2. A kiegészítő Szolgáltatás tárgyában megkötött Szerződés létrejöttére az i-Fleet szerződésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

2. Fedélzeti eszköz adásvétele

2.1. Fedélzeti eszköz adásvétele esetén a Szolgáltató eladja az egyedi szerződésben meghatározásra kerülő Fedélzeti eszközöket és berendezéseket az Ügyfél részére, amelyeket az Ügyfél megvásárol az egyedi szerződésben meghatározott vételár fejében.

2.2. Az Ügyfél által megvásárolt Fedélzeti eszközök és berendezések típusát, darabszámát és vételárát az egyedi szerződés tartalmazza.

2.3. A Szolgáltató vételárról szóló számlát a Szerződés megkötésekor állítja ki. Egyebekben a számlázásra és a fizetésre az i-Fleet szerződésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.

2.4. A Szolgáltató a Fedélzeti eszközök és berendezések feletti tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja, vagyis azok csak a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülnek az Ügyfél tulajdonába, és az Ügyfél csak ezt követően rendelkezhet velük sajátjaként.

2.5. A Fedélzeti eszközben elhelyezett SIM-kártya, amely a Rendszer működéséhez szükséges mobil adatátviteli kapcsolatot biztosítja nem képezi az adásvétel tárgyát, az a Szolgáltató tulajdonában marad, és azt az Ügyfél köteles a Szerződés megszűnését követő 15 napon belül visszajuttatni a Szolgáltató részére. Amennyiben az Ügyfél ennek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a kártya pótlásának díját felszámítani, amelynek összege 5.000,- Ft + ÁFA/kártya.

3. Fedélzeti eszköz bérbeadása

3.1. Fedélzeti eszköz bérbeadása esetén a Szolgáltató meghatározott időre bérbe adja, Ügyfél pedig bérbe veszi az egyedi szerződésben meghatározásra kerülő Fedélzeti eszközöket és opcionális kiegészítő berendezéseket az Ügyfél részére, amelyeket az Ügyfél bérbe vesz az egyedi szerződésben meghatározott bérleti díj fejében.

3.2. A bérlet időtartamát, a bérelt Fedélzeti eszközök és berendezések típusát, darabszámát és bérleti díját az egyedi szerződés tartalmazza.

3.3. A bérleti díj számlázása a beszerelést követően, havonta előre történik.

3.4. A Szolgáltató a bérelt Fedélzeti eszközök és berendezések működését a Szerződés időtartama alatt bármikor jogosult a felek által előzetesen egyeztetett időpontban ellenőrizni.

3.5. A Szerződés időtartama alatt az Ügyfél köteles a bérelt Fedélzeti eszközök és berendezések állagát megóvni. Amennyiben a bérelt eszközök és berendezések az Ügyfélnek felróható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válnak, akkor a Szolgáltató a bérelt eszközöket kicseréli, azonban az Ügyfél köteles a bérelt eszközök és berendezések Szerződésben meghatározott értékét a Szolgáltató részére megtéríteni.

3.6. Az Ügyfél köteles a bérelt eszközöket és Berendezéseket a Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az Ügyfél ennek nem tesz eleget, úgy a bérelt eszközök és berendezések Szerződésben meghatározott értékét köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

3.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjárműveibe beszerelt üzemanyag szintmérő szondák az adott gépjármű paramétereihez gyártott egyedi termékek, így ezeket – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az Ügyfél köteles megvásárolni és a vételárát megfizetni.

3.7. Egyebekben a bérelt eszközök beszerelésére és karbantartására, a Rendszer használatára, a számlázásra és fizetésre, valamint a Szerződés felmondására az i-Fleet szerződésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.

4. Teszt szolgáltatás

4.1. Teszt szolgáltatás esetén a Szolgáltató meghatározott időre biztosítja az Ügyfél részére az egyedi szerződésben meghatározásra kerülő Fedélzeti eszközök beszerelését és a Rendszer használatát.

4.2. A teszt időtartamát, a tesztelésre kerülő Fedélzeti eszközök és berendezések típusát és darabszámát az egyedi szerződés tartalmazza.

4.3. Szolgáltató a tesztelésre kerülő eszközöket a Szerződés aláírását követően 2 héten belül saját technikusaival szereli be.

4.4. A Teszt szolgáltatás megvalósítása során a kötési pontok biztosítása az Ügyfél feladata és felelőssége. Az Ügyfél által megadott kötési pontokra történő csatlakozásra visszavezethető következményekért a Szolgálató nem vállal felelősséget.

4.5. A Szerződés időtartama alatt az Ügyfél köteles a tesztelésre átadott eszközök és berendezések állagát megóvni. Amennyiben a tesztelt eszközök és berendezések az Ügyfélnek felróható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válnak, akkor a Szolgáltató a tesztelt eszközöket kicseréli, azonban az Ügyfél köteles a tesztelt eszközök és berendezések Szerződésben meghatározott értékét a Szolgáltató részére megtéríteni.

4.5. A tesztelt eszközök és berendezések a Szerződés teljes időtartama alatt a Szolgáltató tulajdonában maradnak, és azokat az Ügyfél köteles a Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni, kivéve, ha a felek a teszt időszak végén a beépített eszközökre és berendezésekre adásvételi vagy bérleti szerződést kötnek. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget a visszaszolgáltatási kötelezettségének, akkor a tesztelt eszközöknek és berendezéseknek a Szerződésben meghatározott értékét a Szolgáltató részére megfizetni.

4.6. Egyebekben a tesztelésre kerülő eszközök és berendezések beszerelésére és karbantartására, a Rendszer használatára és a Szerződés felmondására az i-Fleet szerződésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.

5. Mobilparkolási szolgáltatás

5.1. Mobilparkolási szolgáltatás esetén a Szolgáltató – mint viszonteladó – az Ügyfél részére továbbértékesíti a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt. (NM Zrt.) által biztosított mobilparkolási szolgáltatást.

5.2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei:

5.3. A Szolgáltató az óvadék összegének Szolgáltató számláján történő jóváírását követő naptól biztosítja a Szolgáltatást az Ügyfél részére.

5.4. A Szolgáltató az NM Zrt. által biztosított parkolási szolgáltatást közvetíti az Ügyfél részére oly módon, hogy a Fedélzeti eszközzel felszerelt gépjármű gyújtásának levételét követően a gépjármű helyének meghatározása útján a kapcsolódó mobiltelefon applikáción megjelenítésre kerül a gépjármű aktuális helyzetének megfelelő parkolási zóna, majd a mobiltelefon applikáció használatával sor kerülhet a parkolás elindítására, távozásig történő fenntartására, illetőleg leállítására. A Szolgáltató a gépjármű aktuális helyzetére vonatkozó adatokat a saját informatikai rendszerén keresztül továbbítja az NM Zrt. részére, azonban a mobilparkolás tényleges elindítása és leállítása az Ügyfél szándékától függően, a mobiltelefon applikáció használatával történik.

5.5. A Szolgáltatás elindítását és leállítását a Szolgáltató informatikai rendszere az Ügyfél gépjárművébe telepített GPS berendezésen keresztül, valamint a mobiltelefon applikáción keresztül is egyértelműen visszaigazolja. Amennyiben a Szolgáltatás megindításának visszaigazolására nem kerül sor, úgy a parkolási díj más módon történő megfizetéséről az Ügyfél saját maga köteles gondoskodni.

5.6. A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag azokban a parkolási zónákban biztosítja, amely zónákra vonatkozóan az NM Zrt. és az adott helyi önkormányzat, vagy parkolási társaság között szolgáltatási szerződés van hatályban.

5.7. A Szolgáltató a Szolgáltatást az egyedi szerződésben meghatározásra kerülő szolgáltatási díj és kényelmi díj ellenében biztosítja az Ügyfél részére.

5.8. A szolgáltatási díj havi fix díj. A díjfizetési kötelezettség független a Szolgáltatás Ügyfél által történő tényleges igénybevételétől, így az Ügyfél abban az esetben is köteles a szolgáltatási díjat megfizetni, ha a Szolgáltatást – a Szolgáltatónak fel nem róható okból – nem veszi igénybe vagy az NM Zrt. által biztosított parkolási szolgáltatás időszakosan nem vehető igénybe (pl. gépjármű forgalomból történő kivonása, baleset vagy elemi kár miatti leállása, gépjármű értékesítése, az NM Zrt. informatikai rendszerének üzemzavara stb.).

5.9. Az Ügyfél a szolgáltatási díjon felül a tényleges parkolások után az adott parkolási szolgáltató által felszámított ún. kényelmi díj megfizetésére is köteles a Szolgáltatás körébe tartozó valamennyi tranzakció után.

5.10. A szolgáltatási díjon és a kényelmi díjon felül felszámításra kerül a ténylegesen parkolások időtartamára az adott helyszíneken előírt, az adott parkolási szolgáltató által meghatározott időegység alapú parkolási díj.

5.11. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a parkolási zónákra előírt parkolási díj, valamint a kényelmi díj a Szolgáltatótól független harmadik személyek, illetőleg jogszabályok által kerülnek meghatározásra, így azok mértéke a Szolgáltatótól függetlenül módosulhat.

5.12. A Szolgáltató a szolgáltatási díjról, a kényelmi díjról és a parkolási díjról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig számlát állít ki, amelyet megküld az Ügyfél részére.

5.13. Az Ügyfél köteles az egyedi szerződésben meghatározásra kerülő óvadék összegét a Szolgáltató részére megfizetni. Az óvadék megfizetése a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Szolgáltató jogosult a Szerződésből eredően bármely jogcímen fennálló pénzkövetelését az óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni, amely esetben az Ügyfél köteles az óvadékot az eredetileg meghatározott összegre kiegészíteni a Szolgáltató erre irányuló felhívását követő 15 napon belül. Ennek elmulasztása esetén a 5.15. Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató jogosult az óvadék összegét a Szolgáltatás Ügyfél általi igénybevétele alapján évente felülvizsgálni és az óvadék összegét legfeljebb a megelőző 3 havi szolgáltatási díj együttes összegének erejéig felemelni. Ebben az esetben az Ügyfél köteles az óvadékot a Szolgáltató erre irányuló írásbeli felhívását követő 15 napon belül a Szolgáltató által felemelt összegre kiegészíteni. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha z Ügyfél az óvadék összegét az erre irányuló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem egészíti ki a felszólításban meghatározott összegre.

5.14. A mobilparkolási szolgáltatás időtartama az adott gépjárműre vonatkozó i-Fleet szerződés időtartamához igazodik.

5.15. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Magyarország területe a mobiltelefon szolgáltatók, illetve a Mobilparkolási szolgáltatás által nem teljesen lefedett. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az NM Zrt. rendszer működésének hibáiból, vagy működésének hiányából erednek.

5.16. A felek közötti jogviszony részét képezik az NM Zrt. által működtetett nemzeti mobilfizetési rendszer igénybevételére vonatkozó, annak tartalmát és részleteit meghatározó jogszabályi előírások, így különösen a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény, és az annak végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII.13.) Korm. Rendelet, valamint az NM Zrt. általános szerződési feltételei, adatkezelési tájékoztatója és egyéb jogi vonatkozású dokumentumok, amelyek az NM Zrt. honlapján elolvashatók, illetve onnan letölthetők, és amelyeket az Ügyfél magára nézve kötelezőnek elfogad.

5.17. Egyebekben a számlázásra és fizetésre, a Szerződés módosítására és felmondására az i-Fleet szerződésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.

6. Fejlesztési szolgáltatás

6.1. Fejlesztési szolgáltatás esetén a Szolgáltató az egyedi szerződésben meghatározásra kerülő szoftverfejlesztési, adatmigrációs vagy egyéb szaktanácsadási szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére az i-Fleet szolgáltatással összefüggésben.

6.2. Az igényspecifikációt, a megvalósítás ütemezését a Szolgáltatás díját, költségeit és esedékességét az egyedi szerződés tartalmazza.

6.3. Az igényspecifikációban foglaltak Szolgáltató által történt teljesítését, és a fejlesztés Ügyfél részére történt átadás-átvételét követően a Szolgáltató legfeljebb 6 hónapig vállalja a felmerülő hibák kijavítását díjmentesen. Ezt követő a Szolgáltató a fejlesztés működése során felmerülő hibák kijavítását vagy további fejlesztési munkát csak külön díjazás ellenében végez.

6.4. Egyebekben a számlázásra, a fizetésre és a Szerződés felmondására az i-Fleet szerződésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.

7. Szerviz szolgáltatás

7.1. Szerviz szolgáltatás a Szolgáltató az egyedi szerződésben meghatározásra kerülő szervizelési tevékenységet (Fedélzeti eszközök és berendezések beszerelése üzembe helyezése, kiszerelése, átszerelése, a jótállás körén kívül eső javítása) végez az Ügyfél részére az i-Fleet szolgáltatással összefüggésben, amelynek fejében az Ügyfél az egyedi szerződésben meghatározásra kerülő szerelési díjat köteles megfizetni.

7.2. A Fedélzeti eszközök és berendezések beépítéséért járó szerelési díj számlázása a munkalappal történő teljesítésigazolás alapján, a beszerelést követően történik.

7.3. Egyebekben a feleknek az eszközök és berendezések beszerelésével kapcsolatos kötelezettségeire, a számlázásra és a fizetésre és a Szerződés felmondására az i-Fleet szerződésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.

C) Útdíjbevallási közreműködői szolgáltatás (BK szolgáltatás)

1. A BK szolgáltatás leírása

1.1. Az elektronikus útdíjfizetés rendszere

1.1.1. Az Útdíjtörvény a magyar úthálózat kijelölt részei tekintetében bevezette a megtett úttal arányos elektronikus útdíjfizetési rendszert a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek vonatkozásában.

1.1.2. Elsősorban a szerződött díjfizető, ennek hiányában az útdíjköteles jármű üzembentartója, illetve az úthasználó felel azért, hogy az útdíjköteles gépjármű a közúti közlekedés során rendelkezzen úthasználati jogosultsággal.

1.1.3. Az útdíjfizetés egyik lehetséges módja, hogy a díjfizetésre kötelezett Ügyfél elektronikus útdíjbevallás támogatására alkalmas Fedélzeti eszközzel szereli fel a díjköteles gépjárművét, és egy technikai szolgáltató (a bevallási közreműködő) igénybevételével, elektronikus úton juttatja el az egyetemes útdíjszolgáltatói feladatokat ellátó NÚSZ részére, amelynek alapján a NÚSZ az útdíjat közvetlenül a díjfizetésre kötelezett Ügyféltől szedi be.

1.1.4. A szereplők közötti szerződéses jogviszonyokat a következő ábra szemlélteti:

1.1.5. A jelen ÁSZF a díjfizetésre kötelezett Ügyfél és a Szolgáltató – mint bevallási közreműködő – közötti szerződéses jogviszonyt szabályozza.

1.1.6. A BK szolgáltatás jelen ÁSZF-ben nem vagy nem részletesen szabályozott kérdéseire vonatkozóan a NÚSZ által a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekre alkalmazott általános szerződési feltételek („NÚSZ Felhasználói ÁSZF”), valamint a bevallási közreműködők adatszolgáltatására vonatkozó egyedi szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételek („NÚSZ Bevallási Közreműködői ÁSZF”) mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

2. A BK szolgáltatás meghatározása

2.1. A Szolgáltató – mint bevallási közreműködő – vállalja, hogy az útdíjbevalláshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget a díjfizetésre kötelezett Ügyfél nevében, annak teljesítési segédjeként a NÚSZ felé folyamatosan teljesíti akként, hogy ha az Ügyfél által regisztrált gépjárműben elhelyezett Fedélzeti eszközről mobil adatátviteli kapcsolaton keresztül a Szolgáltató informatikai rendszerébe érkező helymeghatározási adatok szerint az Ügyfél egy díjköteles elemi útszakaszra útdíjhasználati jogosultságot igényel, akkor a Szolgáltató összeállítja az útdíjbevalláshoz szükséges adatszolgáltatást, és folyamatosan továbbítja a NÚSZ részére a NÚSZ által biztosított Interfészen keresztül a NÚSZ Bevallási Közreműködői ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

2.2. A Szolgáltató feladata csak a gépjármű helyzetének meghatározására, és ennek alapján a díjköteles elemi útszakasz használatára vonatkozó adatszolgáltatásra terjed ki, az ehhez szükséges valamennyi technikai berendezés és rendszer biztosítása a Szolgáltató vagy vele szerződéses kapcsolatban álló teljesítési segédjének feladata.

2.3. A Szolgáltatás Magyarország országhatárán belül fekvő díjköteles elemi útszakaszok használatával kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.

2. A BK szolgáltatás igénybevételének feltételei

2.1. Útdíjbevallás támogatására alkalmas Fedélzeti eszköz

2.1.1. A BK szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell olyan Fedélzeti eszközzel, amely alkalmas az elektronikus útdíjbevallási tevékenység támogatásához szükséges műveletek elvégzésére, és a bevalláshoz szükséges adatokat közvetlenül a Szolgáltató informatikai rendszere részére továbbítja.

2.1.2. A Szolgáltató az útdíjbevalláshoz szükséges adattovábbításra alkalmas Fedélzeti eszközre egyedi eszköz azonosító számot (OBU Regisztrációs kód) és PIN kódot (OBU Pin) bocsát ki, amelyeket az Ügyfélnek az elektronikus útdíjfizetési rendszerben regisztrálnia kell.

2.1.3. Amennyiben az OBU Regisztrációs kód kibocsátása után az elektronikus útdíjfizetési rendszerre vagy az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások és elvárások megváltoznak, a Szolgáltató a megváltozott műszaki, technikai követelményekre tekintettel a Fedélzeti eszköz alkalmasságát visszavonhatja, vagy az OBU Regisztrációs kód fenntartását műszaki, karbantartási, egyéb feltételek megvalósításához kötheti.

2.1.4. Ha a Szolgáltató által előírt karbantartás, módosítás a kitűzött határidőre az Ügyfél érdekkörében felmerült okból nem valósult meg, úgy a Szolgáltató jogosult a BK szolgáltatást szüneteltetni, amelynek valamennyi kockázatát az Ügyfél köteles viselni, azért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

2.2. Az útdíjköteles gépjármű regisztrációja

2.2.1. Az Ügyfélnek regisztrálnia kell az útdíjköteles gépjárművét az elektronikus útdíjfizetési rendszerben.

2.2.2. A gépjármű előzetes regisztrációja elvégezhető az értékesítési helyeken működő HU-GO kioszk regisztrációs menüjében a gépjármű adatainak megadásával, amely esetben a Szolgáltató hitelesíti a gépjárművet az elektronikus útdíjfizetési rendszerben. Az előzetes regisztrációt a HU-GO Portálon kell kiegészíteni, véglegesíteni az Ügyfél regisztrációjával.

2.2.3. A gépjármű teljes regisztrációja a HU-GO Portálon (https://www.hu-go.hu) végezhető el az Ügyfél és a gépjármű adatainak megadásával, valamint a NÚSZ Felhasználói ÁSZF-jének elfogadásával, amelynek alapján az elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre az Ügyfél és a NÚSZ között, és a teljes körű szolgáltatás igénybe vehető a NÚSZ Felhasználói ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint. A gépjármű teljes regisztrációja az előregisztrációt követően később is befejezhető.

2.3. A Fedélzeti eszköz hozzárendelése a regisztrált gépjárműhöz

2.3.1. Az Ügyfélnek a HU-GO kioszk regisztrációs menüjében vagy a HU-GO Portálon hozzá kell rendelnie a Fedélzeti eszközt a regisztrált gépjárművéhez a Szolgáltató által kibocsátott OBU Regisztrációs kód és OBU Pin megadásával. A Fedélzeti eszköz regisztrációjának részletes leírását a Fedélzeti eszköz megvásárlásakor az Ügyfélnek átadott Regisztrációs Útmutató tartalmazza.

2.4. Az útdíj megfizetéséhez szükséges fedezet biztosítása

Az úthasználati jogosultság keletkezése érdekében az Ügyfélnek mindenkor biztosítania kell az útdíj megfizetéséhez szükséges fedezetet a regisztrált gépjárműhöz tartozó technikai folyószámla feltöltésével.

2.4. Egyéb feltételek

A fentieken túlmenően a BK szolgáltatás igénybevételéhez is szükségesek a jelen ÁSZF II/A. fejezetének 2.2. – 2.5. pontjaiban meghatározott feltételek.

3. A BK szerződés létrejötte

3.1. A BK szerződés a felek között az adott gépjármű vonatkozásában a gépjárműhöz hozzárendelt Fedélzeti eszköz sikeres regisztrációjával jön létre. A regisztráció kizárólag akkor sikeres, ha az Ügyfél által megadott OBU Regisztrációs kódot és PIN kódot az ellenőrzést követően az útdíjfizetési rendszer elfogadta.

3.2. A BK szerződés a felek között kivételesen egyedi szerződés aláírásával, írásban is létrejöhet.

3. Az Ügyfél kötelezettségei

3.1. A Fedélzeti eszköz beszerelése, üzemeltetése és karbantartása körében az Ügyfelet a jelen ÁSZF II/A fejezetének 4.1.1. pontjában foglalt kötelezettségek a BK szolgáltatás tekintetében is terhelik azzal eltéréssel, hogy a szivargyújtóról üzemeltethető Fedélzeti eszköz gépjárműben történő szakszerű elhelyezéséről az Ügyfél saját maga gondoskodhat.

3.2. Az Ügyfél köteles minden indulás alkalmával a gépjárművel való közúti közlekedés megkezdését megelőzően ellenőrizni a Fedélzeti eszköz működőképességét, valamint annak működőképességét a teljes úthasználat során figyelemmel kísérni.

3.3. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a díjköteles és nem díjköteles elemi útszakaszokon egyaránt működőképes Fedélzeti eszközzel történjen meg az úthasználat.

3.4. Amennyiben az Ügyfél a Fedélzeti eszköz hibáját észleli, köteles a hibát haladéktalanul a Szolgáltató felé jelezni, és a gépjárművel a közúti közlekedést haladéktalanul – a közúti közlekedés szabályai megtartásával – felfüggeszteni. Amennyiben a hiba nem orvosolható, az Ügyfél a közúti közlekedést viszonylati jegy vásárlásával köteles folytatni. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az Ügyfelet ért azon károkért, melyek a jelen pontban előírt kötelezettségek megszegéséből erednek, így különösen a jogosulatlan úthasználat okán rá kirótt bírságért.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfelet a Fedélzeti eszköz GPS hibájáról értesítette, az Ügyfél az úthasználati jogosultsága biztosítása érdekében, a hibától függően fentebb rögzített időpontoktól kezdődően köteles viszonylati jegyet vásárolni.

3.6. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítottan és az előírt határidőn belül eleget tett az értesítési kötelezettségének, de ennek ellenére az Ügyfél nem gondoskodott a viszonylati jegy vásárlásról és a Fedélzeti eszköz hozzárendelését a regisztrált gépjárműhöz nem szünteti meg, úgy az ebből eredő jogosulatlan úthasználat miatt az Ügyféllel szemben kirovásra kerülő bírságért vagy a többszörös díjfizetésért a Szolgáltató nem köteles helyt állni.

3.7. Amennyiben az Ügyfél útdíjköteles gépjárműve egy másik útdíjköteles gépjármű platóján szállításra kerül, az ebből eredően Ügyfelet érő károkért (úthasználati díj egyenlegről levonása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

3.8. A szállított jármű közúti közlekedésbe történő újbóli bevonása esetén az Ügyfél felelősségi körébe esik a Fedélzeti eszköz visszaregisztrálása (gépjárműhöz rendelés) annak érdekében, hogy a Fedélzeti eszköz ismét küldje a jelet a Szolgáltató részére. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem köteles helyt állni.

3.9. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Fedélzeti eszközből adat érkezik, arra nézve a Szolgáltató köteles az adatszolgáltatást megtenni, e téren a Szolgáltatónak mérlegelési jogköre nincs. Amennyiben a Fedélzeti Egység regisztrált gépjárműhöz való hozzárendelésének megszüntetéséről az Ügyfél nem gondoskodik, a Szolgáltató az adatszolgáltatást megteszi, amelynek alapján a NÚSZ az útdíjat az Ügyféllel szemben kiveti.

3.10. A Szolgáltató nem felel az Ügyfelet ért azon károkért, így különösen a jogosulatlan úthasználat okán rá kirótt bírságért, amelyek az Ügyfélnek a Fedélzeti eszköz karbantartására, állagának megóvására, működőképességének fenntartására, hibájának bejelentésére, illetve a gépjármű szállítása során történő kiregisztrálására, illetve viszonylati jegy vásárlására vonatkozó fenti kötelezettségeinek megszegéséből erednek.

3.11. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróhatóan nem biztosítja a Fedélzeti eszköz folyamatos működőképességét, így különösen a Fedélzeti eszköz tápellátását az úthasználat során – rövidebb vagy hosszabb időre – önkényesen megszakítja, vagy bármely más módon befolyásolja a Fedélzeti eszköz folyamatos adatküldési képességét, úgy magatartásával a Szolgáltató általi ugrási jelentés leadását idézheti elő, amely ugrási menetillesztéssel megvalósuló vélelmezett úthasználat szerinti bevallást eredményezhet. A Szolgáltató ezen esetben sem a vélelmezett úthasználat szerinti bevallás miatti útdíj megfizetése, sem pedig az ennek okán az Ügyféllel szemben kiszabott bírság miatt az Ügyféllel szemben helytállni nem tartozik.

3.12. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a gépjármű sikeres regisztrációjának feltételét képezi, hogy a Szolgáltató a NÚSZ felé az Ügyfél által megadott adatokat (a helymeghatározási adatokat biztosító Fedélzeti eszközre a Szolgáltató által generált egyedi azonosítót) visszaigazolja. A regisztrációs adatok helyes megadásáért az Ügyfél tartozik felelősséggel. Helytelen adatfelvitel esetén a Szolgáltató a NÚSZ-tól érkező kérésre „sikertelen” választ fog küldeni.

3.13. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj egyik alapvető eleme a gépjármű tengelyszámon alapuló JDB osztályba történő besorolása (JDB). Annak teljesülése, hogy az úthasználat megkezdése és folytatása minden esetben a jármű úthasználat időpillanatában tényleges állapotának megfelelő hatályos JDB-vel történjen, az Ügyfél felelősségi körébe tartozik.

3.14. A Szolgáltató JDB változást (JDB állítás) kizárólag azt követően vállal a NÚSZ felé teljesíteni, amennyiben a JDB állításra irányuló igényt az adott Fedélzeti eszköz vonatkozásában, a Szolgáltató jóváhagyta. Az Ügyfél JDB állítás szolgáltatására irányuló igényének minősül új gépjármű regisztrációja esetén a HU-GO Portálon a regisztráció során a JDB állítás adattáblában a „Bevallás Közreműködő igénybevételével” elnevezésű állásra kapcsolása vagy regisztrált gépjármű esetében a HU-GO Portálon regisztrált adatok közt a JDB állítás „Hugo Portálon Keresztül” elnevezésű állásról „Bevallás Közreműködő igénybevételével” elnevezésű állásra kapcsolása. Az Ügyfél JDB állításra vonatkozó igényét a Szolgáltató a regisztrációs kérés, illetve a regisztrált adatok módosítására irányuló kérés NÚSZ felé történő visszaigazolása útján fogadja el.

3.15. Az Ügyfél köteles a HU-GO Portálon történő regisztráció során megadni azokat az elérhetőségeit, amelyen keresztül a Szolgáltató értesítési kötelezettségét teljesíteni tudja az Ügyfél felé, illetve köteles a megadott adatokban bekövetkezett változásokat is bejelenteni. A nem megfelelően megadott elérhetőségi adatok vagy a megadott elérhetőségi adatokban bekövetkezett változások bejelentésének elmulasztásából származó károkért, így különösen az ebből következően meghiúsult értesítések miatt bekövetkezett jogosulatlan úthasználat miatti bírságért a Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel.

3.16. A Szolgáltató által küldött értesítések fogadása az Ügyfél felelősségi körébe esik. A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelőssége alól abban az esetben, ha az Ügyfél bizonyítható módon nem fogadta a Szolgáltató értesítéseit, illetve nem az értesítésben közölt teendők szerint járt el, és ennek következményeként őt kár éri vagy bírsággal sújtják.

3.17. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem küldhet adatszolgáltatást, amennyiben az Útdíjköteles útszakasz használata és a használatról szóló adatszolgáltatás időpontja között több mint 15 nap (15×24 óra) idő telt el. Amennyiben az Ügyfél Kötelezett tudomással bír olyan körülményről, amelynek hatására a gépjármű vonatkozásában 25 napnál hosszabb ideig a Fedélzeti eszközről várhatóan adatforgalmazás nem történhet (pl. külföldi tartózkodás roaming nélkül, szerviz, stb.) köteles kellő időben – szükség szerint a Szolgáltató bevonásával – meggyőződni arról, hogy a Fedélzeti eszközben tárolt, adatszolgáltatáshoz szükséges valamennyi úthasználati adat a Fedélzeti eszköz kommunikációjában várható szünet előtt eljutott-e a Szolgáltató feldolgozó rendszerébe. Az Ügyfelet az itt írt kötelezettségének megszegéséből eredően ért károkért, ideértve a kiszabott esetleges bírságot is, amennyiben az adat beküldésének elmaradása a Szolgáltatónak fel nem róható, a Szolgáltató helytállni nem tartozik.

3.18. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely, a Szolgáltató felé fennálló kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szolgáltatót kár éri, a kárt az Ügyfél a Szolgáltató felé megtéríteni köteles. Kivételt képez ez alól a Szolgáltató felelősségbiztosítása által fedezett és a biztosító által megtérített károkat.

4. A Szolgáltató kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Útdíjtörvény és a végrehajtására kiadott Rendeletek alapján bevallási közreműködői feladatok ellátására szerződést kötött a NÚSZ-szal, amelynek alapján a Szolgáltató a bevallási közreműködői tevékenység ellátására a NÚSZ által kibocsátott csatlakozási engedélyben meghatározott Kezdő Időponttól jogosult.

4.2. A Szolgáltató az adatszolgáltatást mindenkor az Útdíjtörvény, a Rendeletek, a vonatkozó egyéb jogszabályok, a NÚSZ Bevallási Közreműködői ÁSZF, és a NÚSZ-szal megkötött bevallás közreműködői szerződésében előírt szakmai, műszaki feltételek, előírások megtartásával látja el.

4.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az adatszolgáltatást kizárólag az Ügyfél által az adatszolgáltatás alá bevont azon útdíjköteles gépjárműve(i) tekintetében köteles ellátni, amely gépjárművet az Ügyfél a NÚSZ-nál sikeresen regisztrálta és a Fedélzeti eszközt hozzárendelte.

4.4. Az Ügyfél által regisztrált gépjárművek tekintetében az adatszolgáltatás kezdő időpontja az adott gépjármű és a hozzárendelt Fedélzeti eszköz NÚSZ-nál történő regisztrációjának a Szolgáltató által is visszaigazolt sikeres befejezése.

4.5. A Szolgáltató az adatszolgáltatás keretében folyamatosan közli a NÚSZ-szal, ha az Ügyfél egy adott díjköteles elemi útszakaszra a Fedélzeti eszköz által meghatározott útdíjköteles gépjárműve vonatkozásában úthasználati jogosultságot igényel. Ennek keretében a Fedélzeti eszközből a Szolgáltató informatikai rendszerébe érkező adatokat a Szolgáltató a NÚSZ által meghatározott díjfizetési elvek alapján feldolgozza, és annak eredményeképpen a Szolgáltató megállapítja, hogy valamelyik díjköteles elemi útszakasz használata megtörtént, és erről a számára előírt formában, tartalommal és módon értesíti a NÚSZ-t.

4.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a NÚSZ az Ügyfél által beregisztrált Fedélzeti eszközt a rá irányadó szabályok szerint az útdíjfizetési rendszerből kitiltja (fekete lista), arról a Szolgáltatót értesíti. A Szolgáltató ebben az esetben köteles megállítani az adatszolgáltatást legkésőbb 24 órával az első olyan szakaszjegy vételi kérés útdíjfizetési rendszer általi elutasítása után, ahol az elutasítás indoka a Fedélzeti eszköz feketelistára kerülése. Amennyiben az adatszolgáltatás megállítására ilyen okból kerül sor, arról a Szolgáltatót az Ügyfél irányába értesítési kötelezettség nem terheli.

4.7. A Szolgáltató az Ügyfél regisztrált gépjárművei vonatkozásában az informatikai rendszerében rögzítésre kerülő adatokat a NÚSZ Bevallási Közreműködői ÁSZF-ben meghatározott időtartamig megőrizni. Ha az adatmegőrzés itt jelölt időtartamán belül a NÚSZ az Ügyfél vonatkozásában a Szolgáltató felé jelzi, hogy panaszkezelési eljárás vagy jogvita van folyamatban, úgy a Szolgáltató az érintett Ügyfél adatokat a panaszkezelési eljárás vagy jogvita lezárásáról szóló értesítésig köteles megőrizni. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az adatokat a megőrzési időn belül a Szolgáltató a jogszabályban rögzített vagy a NÚSZ-szal kötött szerződésben meghatározott esetekben köteles a NÚSZ rendelkezésére bocsátani, az általa meghatározott formában és adattartalommal.

4.8. A Szolgáltatót az alábbi feltételek szerint terheli értesítési kötelezettség az Ügyfél irányába:

4.8.1. Ha a Szolgáltató egy adott Fedélzeti eszköz hibáját észleli, úgy a hiba észlelésétől számított 10 percen belül SMS-ben, e-mailben és telefonon értesíti az Ügyfelet. Az értesítés tartalmazza a probléma észlelésének időpontját, hiba rövid leírását és az érintett jármű beazonosításához szükséges adatokat (forgalmi rendszám). A Szolgáltató értesítési kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha a Fedélzeti eszköz és a rendszer sajátosságaiból fakadóan az eszköz üzemhibáját meg tudja állapítani, kétséget kizáróan vagy nagy valószínűséggel (pl. folyamatos, gyújtás nélküli üzem Fedélzeti eszköz esetében).

4.8.2. Ha a Szolgáltató a fentiek szerint egy adott Fedélzeti eszköz hibájáról az Ügyfelet értesítette, köteles az Ügyfelet értesíteni a hiba elhárulásáról is, annak észlelését követő 10 percen belül, SMS-ben, e-mailben és telefonon. Az értesítés tartalmazza a probléma elhárulásának tényét, időpontját, rövid leírását és az érintett jármű rendszámát. A fentiekkel egyezően a hiba elhárulása a Szolgáltató értesítési kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha a Fedélzeti eszköz és a rendszer sajátosságaiból fakadóan az eszköz üzemhibájának elhárulását kétséget kizáróan vagy nagy valószínűséggel meg tudja állapítani, (pl. folyamatos, gyújtás nélküli üzem Fedélzeti eszköz esetében).

4.8.3. Amennyiben a Szolgáltatónak a NÚSZ által előírt feltételek fennállása esetén úgynevezett ugrási jelentést kell a NÚSZ felé leadnia. A Szolgáltató által leadott ugrási jelentést a NÚSZ megvizsgálja, és arról a Szolgáltató részére visszaigazolást küld. A Szolgáltató a visszaigazolástól számított 5 percen belül értesíti az Ügyfelet az alábbi adattartalommal:

4.8.4. A Szolgáltató feladata és felelőssége a kötelezően leadandó ugrási jelentés végrehajtásán túl e téren kizárólag az Ügyfél értesítéséig terjed. Az Ügyfél az Ugrás ellen panasszal/kifogással közvetlenül a NÚSZ felé élhet. A Szolgáltató az Ugrás okán az Ügyféltől érkező panaszt nem kezeli.

4.8.5. A Szolgáltató a NÚSZ által számára előírt értesítési kötelezettségeit az Ügyfél irányában azon értesítendő személy irányába köteles megtenni, aki egy adott gépjármű vonatkozásában az útdíjfizetési rendszerben az értesítés kiküldésének időpontjában értesítésre jogosult személyként van regisztrálva, az ott megadott értesítési elérhetőségek mellett.

4.8.6. A Szolgáltató a Szolgáltatás felfüggesztése vagy a Szerződés megszüntetése előtt legalább 3 munkanappal korábban értesíteni köteles a felfüggesztéssel, megszüntetéssel érintett Ügyfelet az értesítendő személy részére megküldött e-mail és telefonhívás útján. Az értesítés tartalmazza a felfüggesztéssel vagy szerződés megszűnésével érintett jármű forgalmi rendszámát, az érintett Fedélzeti eszköz regisztrációs kódját, a felfüggesztés vagy szerződés megszűnés kezdő időpontját, valamint figyelmeztetést az Ügyfél felé, hogy a felfüggesztés, szerződés megszűnés okán viszonylati jegy vásárlására köteles, továbbá, hogy a viszonylati jegy vásárlás elmulasztása jogosulatlan úthasználatot eredményez.

4.8.7. Amennyiben a Szolgáltató a felfüggesztett adatszolgáltatást a felfüggesztés okának megszűnésével az Ügyfél részére újraindítja az adatszolgáltatás újraindítása, illetve az adott Fedélzeti eszközre alapított adatszolgáltatás folytatása vagy újraindítása keretében a Szolgáltató az újraindítást megelőző legalább 5 órával e- mail és telefonhívás keretében – értesíti a Ügyfelet, az értesítésben megjelölve az adatszolgáltatás újraindításának időpontját, az érintett jármű(vek) rendszámát és az azokhoz tartozó OBU regisztrációs kódokat. Az adatszolgáltatás értesítésben jelölt újraindításának időpontjáig az érintett gépjárműre az Ügyfél viszonylati jegy váltására köteles. A Viszonylat Jegy vásárlás elmulasztásából eredő károkért – ideértve az esetleges bírságot is – a Szolgáltató nem tartozik helytállni.

5. A BK szolgáltatás költségei

5.1. A Szolgáltató által teljesített adatszolgáltatás alapján a NÚSZ az útdíjat közvetlenül az Ügyféltől szedi be.

5.2. Az Ügyfél a BK szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató részére díj fizetésére nem köteles.

5.3. A Fedélzeti eszköz vételára tartalmazza a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mobil adatátviteli szolgáltatással felmerülő adatforgalmi díjakat a Fedélzeti eszköznek az útdíjfizetési rendszerben történő aktiválásától számított 24 hónapig.

5.4. Ezt követően az adatforgalmi szolgáltatás költségeit az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltató részére a Szolgáltatóval kötendő Adatforgalmi szerződés alapján. Az Adatforgalmi szerződés feltételeit jelen ÁSZF II/D. fejezetének 2. pontja tartalmazza.

6. A BK szerződés módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-et már megkötött BK szerződésekre is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítsa, ha:

7. A BK szolgáltatás felfüggesztése

7.1. A Szolgáltató jogosult a BK szolgáltatás teljesítését felfüggeszteni, ha:

7.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató az adatszolgáltatás felfüggeszti, úgy az Ügyfél a felfüggesztés időpontjától kezdődő úthasználat tekintetében viszonylati jegy váltására köteles. A viszonylati jegy vásárlás elmaradása jogosulatlan úthasználatot eredményez és bírsággal sújtható, amelyért a Szolgáltató nem tartozik helyt állni.

7.3. A Szolgáltató a szünetelés okának megszűnése esetén a Szolgáltatást újraindítja.

7.4. A Szolgáltató a Szolgáltatás szüneteléséről, illetve újraindításáról köteles az Ügyfelet előzetesen értesíteni.

8. A BK szerződés időtartama, megszűnése

8.1. A Szerződés – a felek eltérő megállapodása hiányában – határozatlan időtartamra jön létre.

8.2. A felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.

8.3. Bármelyik fél jogosult a határozatlan időre szóló Szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 60 napos felmondási határidővel megszüntetni. A felmondási idő a felmondás másik fél általi igazolt kézhezvételét követő napon kezdődik és a kézhezvételt követő 60. napon jár le.

8.4. A Szolgáltató jogosult a BK szerződést 15 napos felmondási határidővel felmondani, ha:

8.5. A fenti 8.4. pont szerinti felmondás esetén a Szolgáltató a felmondás időpontját megelőzően 15 nappal az Ügyfelet és a NÚSZ-t értesíti a felmondás időpontjáról, amely tartalmazza a felmondással érintett gépjármű rendszámát, a hozzárendelt Fedélzeti eszköz azonosítóját, a felmondás kezdő időpontját, a felmondás indokát, továbbá azt a tényt, hogy a felmondás időpontjától kezdődően az Ügyfél más módon köteles gondoskodni az Úthasználati Jogosultság megszerzéséről.

8.6. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést az Ügyfél szerződésszegése vagy a felek ellenőrzési körén kívül eső okból mondja fel, úgy a felmondás okán az Ügyfél felé őt kártérítési felelősség nem terheli.

8.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Szerződést felmondással megszünteti, úgy az Ügyfél a felmondás időpontjától kezdődő úthasználata tekintetében viszonylati jegy váltására köteles. A viszonylati jegy vásárlás elmaradása jogosulatlan úthasználatot eredményez és bírsággal sújtható, amelyért a Szolgáltató nem tartozik helyt állni.

9. Hibabejelentés, panaszkezelés

9.1. A Szolgáltató a BK szolgáltatással kapcsolatban 7×24 órás Call Centert üzemeltet, amely:

9.2. A Call Center elérhetőségeit a jelen ÁSZF I. fejezetének 10.4. pontja tartalmazza.

9.3. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató bevallási közreműködői tevékenységével (így különösen az úthasználati jogosultság igénylésével, az ahhoz kapcsolódó Fedélzeti eszköz működésével) kapcsolatosan a Szolgáltatónál panaszt tesz, és a panasz érdemi kivizsgálásához a NÚSZ közreműködése nem szükséges, a Szolgáltató köteles azt érdemben, írásban, a panasz beérkezését követően legfeljebb 5 munkanapon belül megválaszolni, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a panaszát szóban vagy írásban terjesztette-e elő.

9.4. Amennyiben az Ügyfél panaszának érdemi kivizsgálásához a NÚSZ közreműködése szükséges, a Szolgáltató köteles az adott bejelentést a NÚSZ részére e-mailen megküldeni. A NÚSZ az általa lefolytatott vizsgálat eredményét a bejelentés fogadását követő 5 munkanapon belül írásban megküldi a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a NÚSZ vizsgálata alapján az Ügyfelet saját nevében, közvetlenül, írásban értesíti a panasz kivizsgálásának érdemi eredményéről, amelyet ezzel egyidejűleg köteles írásban megküldeni a NÚSZ részére is.

9.5. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy amennyiben az Ügyfél az útdíjfizetési szerződése alapján a NÚSZ részére tesz panaszt, és az Ügyfél panaszának érdemi kivizsgálásához a NÚSZ megítélése szerint a Szolgáltató közreműködése szükséges, úgy a NÚSZ megküldi a Szolgáltató részére is a bejelentést. A Szolgáltató a bejelentés fogadásától számított 5 munkanapon belül köteles az általa lefolytatott vizsgálat eredményéről írásban értesíteni a NÚSZ-t, aki ezt követően a saját nevében, közvetlenül értesíti az Ügyfelet a vizsgálat eredményéről, amelyet ezzel egyidejűleg a Szolgáltató részére is megküld.

9.6. A Szolgáltató köteles a beérkezett panaszokat nyilvántartásba venni, és a nyilvántartásban folyamatosan vezetni a panaszokkal kapcsolatos legfőbb adatokat, így különösen azok állapotát és azt, hogy a Szolgáltató a panaszt megválaszolta-e, mikor és hogyan.

9.7. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet arról is, hogy a panaszkezelési folyamat ellenőrzése érdekében a NÚSZ vagy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a Szolgáltató által vezetett nyilvántartásba, az azt alátámasztó email-be és más iratokba betekinthet, illetve a Call Center hanghívásait meghallgathatja.

9.8. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy amennyiben igényli, úgy a Szolgáltató köteles a panasz kezelésének módját a NÚSZ-szal egyeztetni.

10. A Szolgáltató felelőssége

10.1. Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél szabályszerűen működő Fedélzeti eszközéről hozzá beérkezett adatokat neki felróható okból hibásan vagy hiányosan szolgáltatja a NÚSZ felé, vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített egyéb kötelezettségeit az Ügyféllel szemben megszegi, és ezáltal az Ügyfél jogosulatlan úthasználat miatt bírsággal sújtják, úgy az ilyen okból az Ügyféllel szemben kirótt bírságért a Szolgáltató helytállni tartozik.

10.2. Amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból az adatszolgáltatás kevesebb úthasználati jogosultság igénylést tartalmazott, mint amire a tényleges úthasználat szerint szükség lett volna és emiatt az Ügyféllel szemben bírság kiszabására kerül sor, úgy az ilyen okból az Ügyféllel szemben kirótt bírságért a Szolgáltató helytállni tartozik.

10.3 A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a fentebb rögzített helytállási kötelezettségére felelősségbiztosítással rendelkezik.

10.4 A fentebb nem említett károkért, így különösen az elmaradt haszonért és a következményi károkért való kártérítési felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

10.5. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a Fedélzeti eszköz adattovábbításában bekövetkező olyan hibáért, rendellenességért, amely a Szolgáltató érdekkörén kívüli okból ered, ideértve különösen, de nem kizárólag a mobil adatátviteli kapcsolat hibáit, az Ügyfél által végzett, a Fedélzeti eszköz adattovábbítási képességét bármilyen módon befolyásoló szerelést (pl. antenna rosszul felhelyezése, antenna leárnyékolása, a Fedélzeti eszköz jeltovábbítását zavaró eszközök gépjárműbe beszerelése, tápellátás kontakthibája, a Fedélzeti eszköz Ügyfél általi szétszerelése stb.).

10.6. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Szolgáltató által hibásan vagy hiányosan teljesített adatszolgáltatásából eredően az Ügyfelet érő hátrányos jogkövetkezményekért – a fenti esetek kivételével – a NÚSZ-t sem az Ügyféllel, sem a Szolgáltatóval szemben nem terheli kártérítési vagy visszafizetési kötelezettség, és az e hibából eredően az Ügyféllel szemben kiszabott bírság alól az Ügyfél a Szolgáltató hibájára hivatkozással nem mentesülhet.

D) A BK kiegészítő szolgáltatások

1. Fedélzeti eszköz adásvétele

1.1. Az útdíjbevallásra alkalmas Fedélzeti eszköz adásvétele tárgyában a Szerződés a felek között létrejöhet szóban, írásban, elektronikus levelezés útján vagy elektronikus úton.

1.2. Szóban jön létre a Szerződés, ha az Ügyfél a Fedélzeti eszközt a Szolgáltató székhelyén vásárolja meg, a Fedélzeti eszközt átveszi, és a vételárat a Szolgáltató házipénztárába történő befizetéssel vagy bankkártyával egyidejűleg kiegyenlíti.

1.3. Írásban vagy elektronikus levelezés útján jön létre a Szerződés, ha az Ügyfél a Fedélzeti eszközt írásban vagy email-ben megrendeli, és a Szolgáltató a megrendelés elfogadását ugyanilyen módon visszaigazolja.

1.4. Elektronikus úton jön létre a Szerződés, ha az Ügyfél a Fedélzeti eszközt a Szolgáltató Honlapján található webáruházban rendeli meg, és a Szolgáltató az Ügyfél elektronikus úton beküldött megrendelését visszaigazolja.

1.5. A jelen ÁSZF II/A. fejezetének 2. pontjában foglalt szerződési feltételek az útdíjbevallásra alkalmas Fedélzeti eszköz adásvétele esetén is értelemszerűen alkalmazandók.

1.6. A Fedélzeti eszköz és tartozékai webáruházban történő megvásárlására vonatkozó általános szerződési feltételeket jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.

2. Adatforgalmi szolgáltatás

2.1. A BK szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mobil adatátviteli kapcsolatot a Szolgáltató más elektronikus hírközlési szolgáltatóval megkötött szerződések alapján, az általuk nyújtott adatátviteli szolgáltatás közvetítésével biztosítja az Ügyfél részére. A Fedélzeti eszközök kizárólag a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló hírközlési szolgáltató által biztosított SIM kártyával működnek.

2.2. A Fedélzeti eszköz vételára tartalmazza a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mobil adatátviteli szolgáltatással felmerülő adatforgalmi díjakat a Fedélzeti eszköznek az útdíjfizetési rendszerben történő aktiválásától számított 24 hónapig (első adatforgalmi időszak). Ezt követően azonban az Ügyfél köteles a közvetített adatforgalmi szolgáltatás tárgyában a Szolgáltatóval külön Szerződést kötni, és az adatforgalmi szolgáltatás ellenében a Szolgáltató részére költségtérítést fizetni.

2.3. Az első adatforgalmi időszak lejártát megelőzően legalább 30 nappal a Szolgáltató e-mail-ben értesíti az Ügyfelet arról, hogy az Ügyfél a további időszakra vonatkozóan köteles a Szolgáltatóval az Adatforgalmi szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozóan szerződést kötni, és a Szolgáltató részére a költségtérítést megfizetni.

2.4. Az Adatforgalmi szolgáltatás tárgyában kötendő Szerződés a felek között létrejöhet írásban, elektronikus levelezés útján vagy elektronikus úton a Honlapon található webáruházban.

2.5. Írásban vagy elektronikus levelezés útján jön létre a Szerződés, ha az Ügyfél az Adatforgalmi Szolgáltatást a további időszakra vonatkozóan írásban vagy email-ben megrendeli, és a Szolgáltató a megrendelés elfogadását ugyanilyen módon visszaigazolja.

2.6. Elektronikus úton jön létre a Szerződés, ha az Ügyfél az Adatforgalmi Szolgáltatást a további időszakra vonatkozóan a Szolgáltató Honlapján található webáruházban rendeli meg, és a Szolgáltató az Ügyfél elektronikus úton beküldött megrendelését visszaigazolja.

2.7. A további időszak időtartamát, az Ügyfél által fizetendő költségtérítés összegét, megfizetésének módját és esedékességét a felek között létrejött a fentiek szerint létrejövő egyedi szerződés tartalmazza.

2.8. A Szolgáltató az egyedi szerződésben részben vagy egészben elengedheti az Ügyfél részére az Adatforgalmi Szolgáltatásért fizetendő költségtérítést (adatforgalmi kedvezmény), ha az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott ideig a Szerződést rendes felmondással nem szünteti meg és nem szünetelteti (hűségidőszak vállalása).

2.9. Ha a Szerződés a vállalt hűségidőszak lejárta előtt az Ügyfélnek felróható okból megszűnik, akkor a kapott adatforgalmi kedvezményt elveszti, és köteles a szolgáltatott időszakra vonatkozóan általa igénybe vett adatforgalmi kedvezményt a Szolgáltató részére egy összegben megfizetni. A Szolgáltató a nyújtott kedvezmény visszafizetése esetén a kiszámított összegre késedelmi kamatot számíthat fel.

2.10. Az Adatforgalmi szolgáltatás webáruházban történő megrendelésére vonatkozó általános szerződési feltételeket jelen ÁSZF III. számú melléklete tartalmazza.

3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások

A Szolgáltató a BK szolgáltatáshoz kapcsolódóan, a NÚSZ Bevallás Közreműködői ÁSZF-jében meghatározott ügyfélszolgálati tevékenységeken túlmenően, egyéb kiegészítő szolgáltatások teljesítését is vállalja: pld. eszközök működőképességének ellenőrizhetősége a Honlapon vagy mobilon, kényelmi értesítések, ha nem működik az eszköz stb.

4. Szerviz szolgáltatás

A Szolgáltató külön megrendelés alapján az általa forgalmazott Fedélzeti eszközökre a jótállás körén kívül eső javítási, karbantartási, szoftverfrissítési szolgáltatásokat is nyújt külön díjazás ellenében.

III. Mellékletek

Az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik:

Kérdése van? Küldje el adatait,
és mi visszahívjuk!